Please fill this field
Matt CARTHY Matt CARTHY
Matt CARTHY
Ierland

Geboortedatum : , Birmingham

8e zittingsperiode Matt CARTHY

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sinn Féin (Ierland)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

14-01-2019 A8-0013/2019 PE625.358v02-00 ECON
Pervenche BERÈS Othmar KARAS

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

24-10-2018 AGRI_AD(2018)623916 PE623.916v02-00 AGRI
Matt CARTHY

ADVIES inzake een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

26-04-2018 AGRI_AD(2018)615417 PE615.417v02-00 AGRI
Matt CARTHY

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ

28-11-2018 ECON_AD(2018)628491 PE628.491v02-00 ECON
Bernd LUCKE

ADVIES inzake het tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

10-10-2018 AGRI_AD(2018)625204 PE625.204v02-00 AGRI
Peter JAHR

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

26-09-2018 ECON_AD(2018)625356 PE625.356v02-00 ECON
Barbara KAPPEL

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

. – Denmark is a member of Eurojust but enjoys an opt-out from the Justice and Home Affairs pillar under Protocol 22 to the Treaties. Because of this, when the new Eurojust Regulation 2018/1727 enters into force on 12 December 2019, the country will be considered as a third country with respect to Eurojust.
The Danish authorities have expressed the wish to continue to take part in Eurojust, but waiting for the new Regulation to come into force before making a new agreement could risk an ‘operational gap’. This report endorses an agreement made under the current legal framework that will avoid this. I therefore voted in favour.

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

. – This file is an update on the existing regulation 883/2004, which deals with the coordination of social security systems across the EU. However, when workers or individuals move between Member States there are a complicated series of effects on social security systems which this regulation tries to deal with. For example, when someone is injured on holiday and gets medical treatment in another Member State, or when they move between Member States for work, paying insurance in several countries, and then become unemployed.
The outcome at Committee level was quite progressive, including better rules to protect workers at all levels. In general, respect has been maintained for the subsidiarity principle and the establishment of, and rules around, individual social security systems remain the competence of individual Member States, and some loopholes around social fraud have been closed.
Unfortunately negotiations with the Council and Commission reached an impasse. Rather than leaving things dangling, with this vote the Parliament reconfirmed its support for the text adopted in Plenary last November. I voted in favour.

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

. – I voted in favour of this report. Sinn Féin supported the Parliament’s position in the November 2018 vote and welcomes the agreed position between Parliament and Council after negotiations. Ambitious CO2 emissions reduction targets of new heavy-duty vehicles will be set for 2025 and for 2030, and a just transition towards zero-emission mobility is to be ensured, taking into account the social effects of the transition throughout the whole automotive value chain.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de sociale en solidaire economie

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Vervallen
Lynn BOYLAN Nessa CHILDERS Marian HARKIN Liadh NÍ RIADA Josu JUARISTI ABAUNZ Matt CARTHY Stelios KOULOGLOU Tania GONZÁLEZ PEÑAS Martina ANDERSON Marina ALBIOL GUZMÁN Estefanía TORRES MARTÍNEZ Miguel URBÁN CRESPO
Datum bekendmaking : 30-11-2016
Vervaldatum : 01-03-2017
Aantal ondertekenaars : 35 - 02-03-2017

Schriftelijke verklaring over Leonard Peltier

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Vervallen
Lynn BOYLAN Brian HAYES Michèle RIVASI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Marina ALBIOL GUZMÁN Josu JUARISTI ABAUNZ Neoklis SYLIKIOTIS Nessa CHILDERS Paloma LÓPEZ BERMEJO Takis HADJIGEORGIOU Matt CARTHY Liadh NÍ RIADA Martina ANDERSON
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 29 - 25-01-2017

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.