Please fill this field
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Zweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zweden)

Geboortedatum : , Brännkyrka

Home Jytte GUTELAND

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-IR
Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan SV

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen drabbar kvinnor och minoriteter hårdast.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnen plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete kring brottsbekämpning med Storbritannien, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande syfte och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver positivt på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtal (brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

op EP NEWSHUB

Så sätter sig statsrasismen i kroppen https://t.co/KNMd9gyDk0 

RT @Act4AnimalsEU: 🇪🇺🌱🐾Good question from @JytteGuteland to @VSinkevicius : how will the @EU_Commission ensure that this time the strategy will be effectively implemented? #ENVI #EUGreenDeal #Act4Wildlife

Contact

Bruxelles

Strasbourg