• Momchil   NEKOV  

Momchil NEKOV : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027  
- CULT_AD(2018)625319 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU  
- AGRI_AD(2018)625318 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Nieuw-Zeeland  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU  
- AGRI_AD(2017)595568 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG  
- CULT_AD(2017)592366 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013  
- CULT_AD(2016)582075 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016  
- CULT_AD(2016)585720 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  
- CULT_AD(2016)578556 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU  
- AGRI_AD(2016)573109 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid  
- CULT_AD(2015)557165 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?  
- CULT_AD(2015)560704 -  
-
CULT 
ADVIES inzake mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten  
- CULT_AD(2015)551753 -  
-
CULT