Momchil
NEKOV

Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode Momchil NEKOV

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt

17-05-2018 AGRI_AD(2018)616687 PE616.687v02-00 AGRI
Momchil NEKOV

ADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

23-11-2017 CULT_AD(2017)610824 PE610.824v02-00 CULT
Momchil NEKOV

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

14-10-2015 AGRI_AD(2015)560766 PE560.766v02-00 AGRI
Momchil NEKOV