Please fill this field
Agnes JONGERIUS Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Nederland - Partij van de Arbeid (Nederland)

Geboortedatum : , Vleuten-De-Meern

8e zittingsperiode Agnes JONGERIUS

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Ondervoorzitter

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Leden

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

20-11-2018 EMPL_AD(2018)627592 PE627.592v03-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ADVIES inzake de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014

25-04-2016 INTA_AD(2016)577053 PE577.053v02-00 INTA
Agnes JONGERIUS

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

02-03-2017 EMPL_AD(2017)594189 PE594.189v04-00 EMPL
Krzysztof HETMAN

ADVIES inzake het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312 PE549.312v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties

Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

26-03-2019

De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege de artikelen 11 en 13. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle content doorlichten, en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken, bestaat het risico op grote hoeveelheden ten onrechte geblokkeerde content. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.

Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira)

12-12-2018

Wij knokken voor eerlijke wereldhandel. Dit partnerschap geeft een stevig signaal aan de rest van de wereld dat handelsbetrekkingen niet tot stand hoeven te komen door middel van agressieve handelspolitiek. De fractie is verder zeer verheugd over het feit dat private rechtspraak voor investeerders, middels ISDS, van de baan is. Ook de toezegging dat de Overeenkomst van Parijs geïmplementeerd moet worden, zodat de strijd kan worden aangebonden met klimaatveranderingen, zien wij als grote winst ten opzichte van eerdere handelsovereenkomsten.
Desondanks vinden wij het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over het partnerschap. Werknemersrechten hebben wij hoog in het vaandel staan, maar Japan heeft niet alle verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd. Bovendien bevatten de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkelingen geen sanctiemechanismen. Sociale partners en maatschappelijke organisaties staan hierdoor de facto buitenspel wanneer zij willen opkomen tegen schendingen van arbeids- en milieunormen. Daarom zeggen wij nu geen ‘ja’ of ‘nee’ tegen dit partnerschap, zodat er maximale druk komt om nog verbeteringen aan dit partnerschap aan te brengen. Bovendien is dit een signaal dat toekomstige handelsverdragen afdwingbare sanctiemechanismen in de handel- en duurzame ontwikkelingshoofdstukken moeten bevatten.

Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)

01-03-2018

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Vervallen
Monika SMOLKOVÁ Pavel POC Patricija ŠULIN Tomáš ZDECHOVSKÝ Vladimír MAŇKA Derek VAUGHAN Agnes JONGERIUS Boris ZALA Monica MACOVEI Kostas CHRYSOGONOS Marc TARABELLA Maria ARENA Olga SEHNALOVÁ Jude KIRTON-DARLING Elly SCHLEIN
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017

Schriftelijke verklaring over een EU-strategie tegen dakloosheid

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Vervallen
Neena GILL Brian HAYES Alfred SANT Karima DELLI Lynn BOYLAN Sylvie GUILLAUME Ivan JAKOVČIĆ Agnes JONGERIUS Dimitrios PAPADIMOULIS Gabriele ZIMMER Viorica DĂNCILĂ Mary HONEYBALL Stefan ECK Bronis ROPĖ Hugues BAYET Klaus BUCHNER Sylvie GOULARD
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 310 - 28-07-2016

Verklaringen

Contact

Bruxelles

Strasbourg