Lampros
FOUNTOULIS

Schriftelijke stemverklaringen - 8e zittingsperiode Lampros FOUNTOULIS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL

18-04-2019

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL

18-04-2019

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0354/2018, διότι προωθεί τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων των βαρέων οχημάτων. Συνεπώς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρώπης.

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL

18-04-2019

Ψηφίζω παρών, διότι, παρά τις θετικές προβλέψεις της, η συγκεκριμένη έκθεση δίνει στην Επιτροπή εξουσίες ελέγχου των εκπομπών των βαρέων οχημάτων. Δυστυχώς, όμως, το ιστορικό του συγκεκριμένου θεσμού δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά την αξιοπιστία του.

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EL

18-04-2019

Ψηφίζω παρών, διότι ενώ είναι προφανώς θετική η μετάβαση προς μια ηλεκτρονική μορφή δημιουργίας εταιρειών, δεν είναι θετική η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EL

18-04-2019

Καταψηφίζω την έκθεση A8-0002/2019, διότι είμαι εναντίον της περαιτέρω ενοποίησης των αγορών των κρατών μελών της Ένωσης και, επιπλέον, θεωρώ πως τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους.

Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL

18-04-2019

Το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ένωσης έχει αλλάξει θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η κατάσταση στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης είναι ασταθής και η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, που συνδυάζει την εμφάνιση νέων απειλών, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις, με την επιστροφή συμβατικότερων προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι ευρωπαίοι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες τους συμμερίζονται την άποψη ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο στον τομέα της άμυνας.

Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) EL

18-04-2019

Όσο παρεμβαίνει η ΕΕ στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο πιο βαθιές θα γίνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) EL

18-04-2019

Όσο παρεμβαίνει η ΕΕ στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο πιο βαθιές θα γίνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EL

18-04-2019

Το ΕΤΣΕ αποδεικνύει επανειλημμένως την αποτυχία του και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εργαλείο για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και γι’ αυτό καταψηφίζω τη σχετική έκθεση.

Europees maritiem éénloketsysteem (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) EL

18-04-2019

Το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών.

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (A8-0363/2018 - Paul Tang) EL

18-04-2019

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0363/2018, προκειμένου να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα ως προς την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο παγκόσμιος στόχος θα πρέπει να είναι η συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και η συνέχιση των προσπαθειών για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Persistente organische verontreinigende stoffen (A8-0336/2018 - Julie Girling) EL

18-04-2019

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0336/2018, διότι η διασπορά των οργανικών ρύπων είναι ένας διεθνής κίνδυνος για το περιβάλλον. Απαιτείται δε διακρατική συνεργασία για τον περιορισμό τους, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία και ο πλανήτης μας.

Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters (A8-0181/2018 - Werner Langen) EL

18-04-2019

Η ψήφος μου είναι κατά. Πρέπει να σταματήσουν οι παρεμβάσεις από τους γραφειοκράτες της ΕΕ και οι απόπειρές τους να ελέγχουν όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας.

Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) EL

18-04-2019

Προφανώς, η ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης και αυστηρής εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι ουσιαστικής σημασίας και κρίνεται ως αναντίρρητη, συμπεριλαμβανομένων των συνεκτικών και αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών διάσωσης και εξυγίανσης, με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Η σημασία των απαιτούμενων μέτρων αυξάνεται, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Δυστυχώς, υπάρχουν έντονες υπόνοιες περί μη ισόρροπης προσέγγισης, η οποία δεν είναι δίκαια, καλλιεργεί ευθέως εφησυχασμό και ασυδοσία εκ μέρους των υπόχρεων σε ρυθμιστικούς ελέγχους, και εγείρει προβληματισμούς διακριτικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων εις βάρος των πολλών.

Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten (A8-0437/2018 - Anne Sander) EL

18-04-2019

Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι είναι απαραίτητη μια οριζόντια ενωσιακή πολιτική για τις ΜΜΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις, να είναι συνεκτική και αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες υποομάδες των ΜΜΕ και τις διαφορετικές ανάγκες τους.

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (B8-0238/2019) EL

18-04-2019

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους, με την παρουσία ενός αξιόπιστου, ισχυρού και δημοκρατικά νομιμοποιημένου πλαισίου νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
Επιπλέον, απαιτείται σαφήνεια ως προς τα δέοντα, σεβασμός της αναγκαιότητας της διοργανικής συνεργασίας και των συναφών συμφωνιών, τήρηση της ΣΛΕΕ και επαρκής εποπτεία όλων των ενωσιακών οργάνων ανεξαιρέτως (θεσμικών ή μη), ακόμη κι αν απαιτείται προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ προς διευκρίνιση και τελική ερμηνεία του νομικού πλαισίου και σχετικώς εκπορευόμενων υποχρεώσεων/δικαιωμάτων/αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη διευθέτηση —επιτέλους— των ζητημάτων.

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (B8-0241/2019) EL

18-04-2019

Η ψήφος μου είναι υπέρ, διότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement EL

17-04-2019

Δεν μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή η καινοφανής ερμηνεία υφιστάμενων και ήδη ερμηνευθέντων και εφαρμοσθέντων κανονισμών, τη στιγμή μάλιστα που πραγματοποιείται στην τελευταία ολομέλεια και αμέσως πριν από τις επερχόμενες εκλογές και, ως εκ τούτου, αμέσως πριν από τη νέα συγκρότηση κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων, με κίνητρο τη δυσχέρεια σχηματισμού των προαναφερθέντων ομάδων άπαξ και έγινε σαφές ότι τα 2 μεγαλύτερα κόμματα θα χάσουν την από κοινού κατοχή της πλειοψηφίας των εδρών. Οι κανόνες δεν πρέπει να επανερμηνεύονται υπό καθεστώς πολιτικού εκβιασμού και στον βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων και της νομής της εξουσίας εξ ορισμένων πολιτικών κομμάτων. Για τους παραπάνω λόγους, η ψήφος μου είναι κατά.

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EL

17-04-2019

Η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ τελεί υπό τη διακριτική κρίση και επιλογή εκάστου κράτους μέλους και, τοιουτοτρόπως, πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των κρατών μελών, τα οποία και πρέπει να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να εισέρχονται και να παραμένουν στην επικράτειά τους και υπό ποιες συνθήκες/προϋποθέσεις· πολλώ δε μάλλον, δεδομένης της αυξημένης ανάγκης παροχής δημόσιας τάξης και ασφάλειας προς τους νομοταγείς πολίτες ενόψει της αυξημένης και ανεμπόδιστης ροής λαθρομεταναστών, εξτρεμιστικών στοιχείων και μελών του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πλήρη ελευθερία επιλογής των διαδικασιών εξέτασης των αντίστοιχων υποθέσεων/αιτημάτων, τηρουμένων κατάλληλων και τεκμηριωμένων ρυθμιστικών κανόνων.
Γενικώς, αποτελεί θέση αρχής ότι η φύλαξη των συνόρων πρέπει εν τέλει να υπόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών μελών: τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα και την αρμοδιότητα να αποφασίζουν κυρίαρχα ποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών και υπό ποιους κανόνες και συνθήκες δύνανται να εισέρχονται στην επικράτειά τους. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και της πρόσκλησης λαθρομεταναστών στην Ένωση είναι απορριπτέα, απαράδεκτη και δεν μπορεί να υιοθετηθεί υπό καμία μορφή· αντιθέτως, αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών και των νόμιμων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δημόσιας ασφάλειας.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) EL

17-04-2019

Η κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων και η στρατικοποίηση των εργαλείων της ΕΕ με βρίσκουν αντίθετο.