Carlos
COELHO

Verslag(en) - als rapporteur - 8e zittingsperiode Carlos COELHO

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten

27-06-2018 A8-0229/2018 PE618.122v02-00 IMCO
Carlos COELHO