Carlos COELHO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over inbreuk op de grondrechten van gedetineerden in de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0006 - Vervallen  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Datum bekendmaking : 14-02-2011
Vervaldatum : 16-05-2011
Aantal ondertekenaars : 140 - 17-05-2011
Schriftelijke verklaring inzake INDECT (intelligent informatiesysteem ter ondersteuning van observatie-, opsporings- en detectieactiviteiten voor de veiligheid van burgers in stedelijke omgevingen)  
- P7_DCL(2010)0082 - Vervallen  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 177 - 17-02-2011
Schriftelijke verklaring over het uitroepen van een Europees jaar van het wijntoerisme  
- P7_DCL(2009)0062 - Vervallen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Datum bekendmaking : 11-11-2009
Vervaldatum : 25-02-2010
Aantal ondertekenaars : 90 - 26-02-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen