Veuillez remplir ce champ
Rory PALMER Rory PALMER
Rory PALMER
Verenigd Koninkrijk

8e zittingsperiode Rory PALMER

Fracties

  • 03-10-2017 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 03-10-2017 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake gendergelijkheid in de mediasector in de EU

24-01-2018 EMPL_AD(2018)613389 PE613.389v02-00 EMPL
Lynn BOYLAN

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN

17-04-2019

. ‒ I voted in favour. Socialists & Democrats in the European Parliament are committed to fighting for a fair digital environment – we have delivered on many different aspects of improving our new digital world. This regulation on online platforms will be another piece in the puzzle of a digital Europe that delivers for everyone.
Online platforms have in many cases multiplied the choice and lead to more attractive prices to consumers. Moreover, they often enable small business users to sell their goods and services easily all across Europe, bringing tangible benefits to our SMEs. Nonetheless, we are increasingly buying things from platforms such as Amazon, Booking.com, eBay, and Google, which also means that these companies have a huge market share and business users become increasingly dependent on them. That is why the S&D Group demands that the online environment is not an unregulated Wild West, but rather that rules for fairness and transparency in these business relationships apply. This regulation is a big step in the correct direction. It will start to apply directly in the Member States already next year, so our businesses, and ultimately consumers, will start seeing the benefits of a fairer online economy very soon.

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) EN

16-04-2019

I voted in favour so as to respond to new needs within the Union for statistics on migration and international protection. Because the characteristics of migratory movements are subject to rapid change, there is a need for a framework allowing a quick response to changing needs as regards statistics on migration and international protection.

Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) EN

16-04-2019

I, and my Socialist colleagues, voted in favour. We have fought and managed to keep the focus on an issue that is of interest to European citizens and businesses, namely the protection of non-agricultural geographical indications. However, the EU and its Member States will not be able to fully participate in the Special Union as established by the Geneva Act until the EU legal framework provides for such protection and we therefore hope that this shortcoming is addressed in the next parliamentary term.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie

Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie

18-12-2018 B8-0591/2018 In behandeling
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.