Veuillez remplir ce champ
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Fractie Renew Europe

Lid

Kroatië - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Kroatië)

Geboortedatum : , Koper

Schriftelijke stemverklaringen Valter FLEGO

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (B9-0071/2020) HR

30-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 4. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe jer se njome ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije budući da Delegirana uredba Komisije nadilazi razmjeran odgovor na izazov smanjivanja zdravstvenih rizika koji nastaju zbog izloženosti prahu TiO2 na radnom mjestu.
Titanijev dioksid (TiO2) je vrlo rasprostranjen oksid titanija koji se u prirodi nalazi u brojnim kristalnim oblicima, a primjenjuje se u širokom nizu sektora, uključujući u kozmetici, lijekovima, keramici, ambalaži, gradnji, automobilskim dijelovima i električnoj i elektroničkoj opremi. TiO2 je inertan, termički stabilan, nesagoriv, netopiv spoj koji nije razvrstan kao opasan u okviru Globalno usklađenog sustava Ujedinjenih naroda za razvrstavanje i označivanje kemikalija.

Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HR

30-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu jer bi se time postigle velike uštede za sve potrošače, a istovremeno bi se postigao i povoljan učinak na okoliš.
Iako zastupnici u Europskom parlamentu više od deset godina zahtijevaju uvođenje jedinstvenog punjača za mobilnu radijsku opremu, uključujući mobilne telefone, tablete, e-čitače, pametne kamere, nosive elektroničke uređaje te druge elektroničke uređaje male ili srednje veličine, Komisija je u više navrata odgodila donošenje akta o radijskoj opremi, tako da potrošači i dalje moraju kupovati različite punjače prilikom kupnje novih uređaja od različitih prodavača, ali, isto tako, i pri kupnji novog uređaja od istog prodavača.
Stoga podržavam poziv za hitnim donošenjem norme za jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu kako bi se izbjegla daljnja fragmentacija unutarnjeg tržišta.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) HR

30-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o razlici u plaćama žena i muškaraca jer su, unatoč svim deklaratornim nastojanjima, primanja žena u svim zemljama EU-a, nerazmjerno niža od primanja muškaraca.
Prema najnovijim podacima razlika u satnicama za žene i muškarce iznosi 16 %, a u iznosima mirovina oko 37%. Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti jedno je od temeljnih načela EU-a i države članice imaju obvezu otkloniti diskriminaciju na temelju spola u pogledu visina primanja.
Stoga snažno podupirem poziv Komisiji da predstavi puno ambiciozniju novu strategiju EU-a za jednakost spolova u pogledu razlike u plaćama žena i muškaraca i u pogledu transparentnost plaća, kao i akcijski plan s jasnim ciljevima i postupcima praćenja i mjerenja napretka prema postizanju tog cilja.
Kako u svakom zagovaranju uvijek moramo poći od sebe, pridružujem se pozivu Komisiji da bude primjer i iznese potpunu analizu razlike u plaćama žena i muškaraca u institucijama EU-a.

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) HR

16-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o stanju u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar) jer se njome snažno osuđuje pokušaj parlamentarnog državnog udara Madurovog režima i njegovih saveznika te njihove napore u sprečavanju Nacionalne skupštine, jedinog legitimnog demokratskog tijela Venezuele, da propisno izvršava ustavni mandat koji joj je povjerio narod Venezuele.
Osim toga, ovim se dokumentom naglašava da su poštovanje demokratskih institucija i načela te poštovanje vladavine prava ključni uvjeti za pronalaženje mirnog i održivog rješenja krize u Venezueli u korist njezinoga stanovništva.

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) HR

16-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o saslušanjima u tijeku u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a u pogledu Poljske i Mađarske jer smatram da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, koja su utvrđena u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.
Posebno me brine činjenica da se stanje u Poljskoj i Mađarskoj pogoršalo te da Vijeće nije učinkovito primijenilo članak 7. UEU-a, zbog čega su i dalje ugroženi integritet zajedničkih europskih vrijednosti, uzajamno povjerenje i vjerodostojnost Unije kao cjeline.

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) HR

16-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o 15. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti jer se njome jasno naglašava razmjer ekološke krize i potreba za hitnim i usklađenim naporima kojima se potiču korijenite promjene vezane za biološku raznolikost i održivost ekosustava.
Priroda globalno propada brzinom koja je nezabilježena u ljudskoj povijesti, stopa izumiranja vrsta raste (oko milijun životinjskih i biljnih vrsta prijeti izumiranje), a sve to ima ozbiljne posljedice na ljude diljem svijeta i utjecat će na život naših budućih generacija.

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) HR

16-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o radu Europskog ombudsmana – godišnje izvješće za 2018. godinu jer sam time, prije svega, htio podržati rad Europske ombudsmanice Emily O'Reilly.
Europski ombudsman istražuje pritužbe na nepravilnosti u postupanju institucija, tijela, ureda ili agencija EU-a, a djeluje na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi koje su podnijeli građani država članica.
Ombudsmanica je podnijela izvješće Parlamentu o rezultatima svojih istraga tijekom 2018. godine kojim je utvrđeno da su glavne teme istraga bile transparentnost, odgovornost i javni pristup informacijama i dokumentima, kultura usluga te poštovanje. Osim toga, ombudsmanica je predložila Vijeću poboljšanje zakonodavne transparentnosti, kako bi omogućila i približila javnosti i građanima način na koji vlade zemalja članica doprinose izradi zakonodavstva EU-a.

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0047/2020) HR

16-01-2020

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe jer smatram da se moraju postrožiti pravila koja se odnose na zaposlenike institucija i tijela ekonomske i monetarne unije odnosno da se trebaju uvesti mehanizmi sprečavanja sukoba interesa nakon njihova odlaska iz javne službe.
Iako je Prijedlog rezolucije podnesen zbog konkretnog slučaja (pitanje prelaska izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) na mjesto glavnog upravitelja Udruge za europska financijska tržišta (AFME), jedne od vodećih lobističkih skupina), ovim se dokumentom zahtijeva uspostava strožih pravila kako bi se spriječili slučajevi „rotirajućih vrata” te se poziva na donošenje usklađenog pravnog okvira za učinkovito rješavanje pitanja zapošljavanja nakon odlaska iz javne službe.

Aantal leden van de commissies (B9-0039/2020) HR

15-01-2020

Glasao sam za Odluku Europskog parlamenta o broju članova stalnih odbora (njih 20) i dva pododbora jer je u skladu s Poslovnikom i dogovorom postignutim na Konferenciji predsjednika u lipnju ove godine.

Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) HR

15-01-2020

Glasao sam za Zakonodavnu rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Island i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona jer smatram da je za sigurnost građana u državama članicama važno iskoristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju radi dobivanja informacija o osobama koje se sumnjiče za terorizam, odnosno teška kaznena djela.
Eurodac je sustav za usporedbu otisaka prstiju kojim se identificiraju državljani treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom. Preinačena Uredba o Eurodacu omogućava i tijelima kaznenog progona pristup i usporedbu podataka o otiscima prstiju iz sustava u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela. Usvajanjem ovog prijedloga o proširenju odredbi o kaznenom progonu omogućilo bi se nadležnim tijelima Norveške i Islanda da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju iz baze Eurodaca, kao i recipročno pravo svim zemljama članicama.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 03M045
    1047 Bruxelles