Please fill this field
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Roeselare

Schriftelijke stemverklaringen Geert BOURGEOIS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 (B9-0229/2020)

23-07-2020

. – N-VA benadrukt dat de coronacrisis een krachtige aanpak noodzaakt gebaseerd op verantwoordelijkheid en verstandige solidariteit, en wel in die volgorde. De EU moet bovenop de uiterst grote lidstatelijke inspanningen een verstandige meerwaarde realiseren, in de eerste plaats door een “shift” in de uitgaven van het MFK naar massieve investeringen in O&O, innovatie, veiligheid en duurzame interconnectiviteit (spoor-en binnenwaterentransport, energie, en digitalisering). N-VA betreurt dat deze shift afzwakt en steunt het pleidooi in deze resolutie om de financiering van de horizon-, erasmus-, en migratieprogramma’s te versterken, maar kant zich tegen eenzelfde vraag voor health4EU en de jeugdgarantie. Dit zijn uitgaven die op lid- of deelstaatniveau moeten gebeuren.
We moeten nu de toekomstige welvaart veilig stellen. Het valt te betreuren dat de EU nu ook als laatste overheid schulden aangaat, met een last op de toekomstige generaties. N-VA spreekt dan ook haar volle steun uit voor de aangescherpte conditionaliteit zodat de lidstaten ook effectief structurele hervormingen doorvoeren. Er mag geen enkele ambiguïteit zijn: de noodprocedure op niveau van de Europese Raad moet een echte stok achter de deur worden.
N-VA oordeelt dat het Herstelfonds te weinig bestaat uit leningen waar een terugbetalingsplan aan verbonden is. De ratio giften/garanties vs. leningen had voor N-VA ten minste omgekeerd moeten worden, terwijl deze resolutie net een groter aandeel giften vraagt. Het is goed dat in de verdeling nu wel meer rekening met de noden van de meest getroffen regio’s wordt gehouden, maar voor N-VA is het onbegrijpelijk dat het grootste aandeel uit het Herstelfonds nog steeds verdeeld wordt op basis van pre-coronacriteria die geen rekening houden met de graad waarin lidstaten getroffen zijn door de economische gevolgen van de gezondheidscrisis.
N-VA is tevreden dat de Europese Raad haar voorstel voor een afzonderlijke “Brexit-reserve” heeft overgenomen, maar meent dat EUR 5 miljard hiervoor te weinig is om de zware impact van Brexit voor Vlaanderen en de landen rond de Noordzee op te vangen. In die zin meent N-VA dat het onbegrijpelijk is dat deze resolutie voorstelt om de douane-inningskosten die de lidstaten mogen inhouden terug te brengen naar 10%.
Voorts blijft N-VA op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van de invoering van Europese belastingen. We spreken onze steun uit voor een plastiekbijdrage, maar wijzen elke nieuwe belasting om de Unie te financieren af. Het fiscale beleid is bij uitstek een exclusieve bevoegdheid die bij de lidstaten thuishoort.
N-VA onthoudt zich op deze resolutie.

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020

De N-VA-delegatie kan dit verslag van het Europees Parlement niet steunen. We moeten absoluut streven naar een Europa waarin we er allen samen op vooruitgaan. Daar mag geen twijfel over bestaan. Problematisch is echter dat het verslag kiest voor een steeds verdergaande uitholling van de sociale bevoegdheden van de lidstaten. N-VA wil niet dat het Parlement sociale eenheidsworst opdringt. Lidstaten moeten kunnen kijken naar de uitdagingen op de eigen arbeidsmarkt, en een sociaal beleid voeren dat is aangepast aan de noden van hun burgers. Een “one-size-fits-all”-aanpak in deze domeinen leidt simpelweg tot een “one-size-fits-none”-resultaat. Het verslag heeft dit inzicht jammer genoeg niet.
Bijzondere struikelblokken voor N-VA zijn nog: de bewering dat er “een Europees sociaal model” zou bestaan; de zeer negatieve houding ten aanzien van flexibele vormen van werk; de verwelkoming van een Europese permanente werkloosheidsherverzekering; de oproep tot een kindergarantie en een vernieuwde jongerengarantie, en de wil van het Europees Parlement om op voet van gelijkheid met de Raad te worden betrokken bij de opstelling van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid. N-VA benadrukt het belang van het subsidiariteitsbeginsel en vraagt respect voor de bevoegdheden van de lid- en deelstaten.

Een alomvattende Europese benadering van energieopslag (A9-0130/2020 - Claudia Gamon)

10-07-2020

De N-VA-fractie sluit zich aan bij het initiatief van het Europees parlement om de aandacht te vestigen op de noodzaak van energieopslag als essentieel onderdeel van de energietransitie. De N-VA gelooft hierbij sterk in de mogelijkheden van innovatie en technologieneutraliteit om zo de kost voor gezinnen en bedrijven tot het absolute minimum te beperken.
De N-VA wenst wel te duiden dat zij niet akkoord gaat met het a priori verhogen van de doelstellingen inzake hernieuwbare energie voor 2030. Dat is de kar voor het paard spannen. De 2030-doelstellingen voor hernieuwbare energie op Europees niveau werden nog maar pas goedgekeurd. Het is dan ook aangewezen om eerst de uitgebreide effectbeoordeling van de Commissie af te wachten. De N-VA-fractie wijst er in die context ook op dat de doelstellingen niet uniform mogen zijn voor alle lid- en deelstaten, die onderling sterk verschillen in natuurlijke mogelijkheden en beperkingen.

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (B9-0122/2020)

10-07-2020

De N-VA-delegatie deelt de bezorgdheid over de klimaatverandering en is toegewijd aan de transitie naar duurzame energie op een sociaal en economisch haalbare en betaalbare manier. Vanuit dit standpunt steunt zij ook de vraag naar een herziening van de TEN-E-richtlijn uit 2013 met het oog op het klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal.
Zij gaat echter niet akkoord met de vraag om al vóór de uitvoering van deze wettelijke herziening richtsnoeren op te stellen voor een vijfde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s). N-VA benadrukt dat de wetgevende rol van de Raad en het Europees Parlement moet worden gerespecteerd en niet door het gebruik van “soft law”-instrumenten mag worden uitgehold. De N-VA-delegatie besliste zich om die reden te onthouden.

Conferentie over de toekomst van Europa (B9-0170/2020, B9-0179/2020)

18-06-2020

N-VA meent dat er geen nood is aan een conferentie over de toekomst van Europa, ook vandaag niet. Het argument dat de pandemie hiertoe een urgentie heeft gecreëerd, is onjuist. De EU heeft binnen het huidige Verdragskader immers een ongelofelijk groot aantal verregaande maatregelen kunnen nemen.
Wat de Europese Unie moet doen, is haar bevoegdheden uitoefenen, resultaten boeken, haar burgers en bedrijven beschermen. De N-VA wil dat de EU doet wat zij moet doen, en dit kan zonder grote conferentie, binnen de bestaande Verdragen.
N-VA wil er ook op wijzen dat de EU gebaseerd is op de representatieve democratie. Burgers raadplegen klinkt mooi, maar het is een utopie dat we burgers zullen bereiken die representatief zijn. Eerder dan gesubsidieerde zuilen en uitgelote burgers te bevragen, gelooft N-VA in de parlementen van de deelstaten en lidstaten en het Europees Parlement. Het is aan de verkozen politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Tot slot wil N-VA nog benadrukken dat het herstel na COVID-19 en de toekomstige relatie met het VK thans de onmiskenbare prioriteiten zijn. Dat is waar nu, bij voorrang, de aandacht en middelen naartoe moeten gaan.

EU-strategie inzake handicaps na 2020 (B9-0123/2020)

18-06-2020

De N-VA-delegatie steunt deze resolutie voor een nieuwe ambitieuze Europese strategie inzake handicaps. N-VA staat voor een warme, zorgzame en inclusieve samenleving op alle niveaus. Mensen met een beperking mogen geen tweederangsburgers zijn. Jammer genoeg worden zij in de praktijk nog te vaak uitgesloten van volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Zo gaan menselijke ontplooiing, waardevolle vaardigheden alsook een kostbaar potentieel voor de arbeidsmarkt verloren. De N-VA-delegatie onderschrijft dan ook ten volle het belang van een omvattende Europese strategie inzake handicaps. Leidende principes moeten daarbij zijn: non-discriminatie, inclusiviteit, toegankelijkheid en vrij verkeer. N-VA vraagt tot slot dat rekening wordt gehouden met het subsidiariteitsbeginsel zodat het nodige beleid op het passende niveau kan worden gevoerd.

Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel)

14-05-2020

De raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021 werd na overleg tussen het Bureau en de Begrotingscommissie vastgelegd op bijna 2,1 miljard EUR of een verhoging met 2,54 % tegenover de begroting van 2020. De N-VA verwelkomt de verlaging met 20 miljoen EUR die daarbij werd bereikt ten opzichte van het voorontwerp. De stijging van de uitgaven is evenwel veel groter dan de verwachte groei voor 2021.
De N-VA-Europarlementsleden begrijpen dat bijna twee derde van de begroting van het Parlement bestaat uit aan de index gekoppelde uitgaven, waaronder voornamelijk bezoldigingen, pensioenen, medische kosten en vergoedingen. Maar daarnaast zijn er ook onderbouwde klachten over de enorme verscheidenheid aan initiatieven die het Europees Parlement onderneemt en waarvan de toegevoegde waarde soms erg kan worden betwist. Voor de N-VA is het van essentieel belang dat de doeltreffendheid en toegevoegde waarde van al deze initiatieven vooraf worden gewaarborgd. En dat is op dit moment onvoldoende het geval. Om deze reden heeft de N-VA zich dan ook onthouden bij de goedkeuring van de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons]

26-03-2020

De N-VA onderschrijft de dringende noodzaak van maatregelen die de EU moet nemen om de COVID-19- crisissituatie aan te pakken. In dit voorstel worden de Europese structuur- en investeringsmiddelen opengesteld waarbij de niet-aangewende kasreserves uit de EU-cohesiefondsen door de lidstaten gebruikt mogen worden om de economische impact van COVID-19 op korte en lange termijn op te vangen. Voordeel is dat de lidstaten en regio’s onmiddellijk over het geld kunnen beschikken. De N-VA gaat akkoord met het aanwenden van deze fondsen om de crisis te bestrijden.
De N-VA is het echter niet eens met de gebruikte methodologie en aangehouden verdeelsleutel. Het is op zich merkwaardig te noemen dat de beste leerlingen van de klas worden gestraft voor hun goede en voorbeeldige gedrag. Lidstaten en regio’s die veel uit deze fondsen ontvangen, worden zo bevoordeeld ten opzichte van diegene die hun middelen efficiënt inzetten.
De verdeelsleutel voor de cohesiefondsen is niet dezelfde als voor de COVID-19-noden. Het coronavirus treft de meest dichtbevolkte, vaak goed presterende regio’s. Daar is de nood het hoogst en kunnen de financiële middelen het best ingezet worden om de economie er opnieuw snel bovenop te helpen. Daarom onthoudt de N-VA zich op de eindstemming van dit voorstel.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid

26-03-2020

De N-VA steunt het voorstel om het toepassingsgebied van het Europese Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden en de Europese cofinanciering van het fonds te verhogen. Noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid worden nu toegevoegd aan de situaties die uitbetaling uit het ESF rechtvaardigen.
De N-VA is ervan overtuigd dat deze maatregelen en middelen om onze economie vandaag te ondersteunen welkom zijn. Zo kunnen we financiële steun verlenen aan lidstaten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisissituatie en betuigen we onze solidariteit met kandidaat-lidstaten uit de Westelijke Balkan die momenteel onderhandelen over toetreding tot de EU.
Voor Turkije is er echter geen enkel EU-toekomstperspectief. Het land is te ver afgegleden van de fundamentele rechten en vrijheden die de EU-lidstaten delen. Voor de N-VA is Turkije een strategische partner, maar geen kandidaat-lid van de EU. Daarom steunden we het amendement dat erop wijst dat Turkije niet in aanmerking komt voor steun uit het Solidariteitsfonds.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020)

12-02-2020

De N-VA-delegatie kan deze resolutie niet steunen. Zij deelt de bezorgdheid over de klimaatverandering en steunt de transitie naar duurzame energie. Deze transitie dient volgens haar echter haalbaar en realistisch te zijn. De N-VA-delegatie vindt de onmiddellijke stopzetting van de aanleg van infrastructuur voor fossiele brandstoffen, waaronder gas, niet realistisch. De resolutie miskent zo de overbruggingsrol die gas speelt in de transitie naar duurzame energie. Bovendien negeert de resolutie de strategische rol van gasnetwerken voor de energiebevoorrading en -diversificatie van de Unie, in het bijzonder voor de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa.
De N-VA-delegatie verkiest de aanpak van de Europese Commissie, die een evenwichtige lijst met een beperkt aantal projecten voor gasinfrastructuur voorstelt na een transparant en open proces. Daarbij verwelkomt zij in het bijzonder de inclusie van projecten van belang voor Vlaanderen op die lijst van de Commissie, zoals Brabo II en Brabo III. Zij benadrukt ten slotte het belang van de realisatie van de energie-unie met een sterker uitgebouwd Europees energienetwerk.

Contact

Bruxelles

Strasbourg