Veuillez remplir ce champ
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Roeselare

Schriftelijke stemverklaringen Geert BOURGEOIS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons]

26-03-2020

De N-VA onderschrijft de dringende noodzaak van maatregelen die de EU moet nemen om de COVID-19- crisissituatie aan te pakken. In dit voorstel worden de Europese structuur- en investeringsmiddelen opengesteld waarbij de niet-aangewende kasreserves uit de EU-cohesiefondsen door de lidstaten gebruikt mogen worden om de economische impact van COVID-19 op korte en lange termijn op te vangen. Voordeel is dat de lidstaten en regio’s onmiddellijk over het geld kunnen beschikken. De N-VA gaat akkoord met het aanwenden van deze fondsen om de crisis te bestrijden.
De N-VA is het echter niet eens met de gebruikte methodologie en aangehouden verdeelsleutel. Het is op zich merkwaardig te noemen dat de beste leerlingen van de klas worden gestraft voor hun goede en voorbeeldige gedrag. Lidstaten en regio’s die veel uit deze fondsen ontvangen, worden zo bevoordeeld ten opzichte van diegene die hun middelen efficiënt inzetten.
De verdeelsleutel voor de cohesiefondsen is niet dezelfde als voor de COVID-19-noden. Het coronavirus treft de meest dichtbevolkte, vaak goed presterende regio’s. Daar is de nood het hoogst en kunnen de financiële middelen het best ingezet worden om de economie er opnieuw snel bovenop te helpen. Daarom onthoudt de N-VA zich op de eindstemming van dit voorstel.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid

26-03-2020

De N-VA steunt het voorstel om het toepassingsgebied van het Europese Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden en de Europese cofinanciering van het fonds te verhogen. Noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid worden nu toegevoegd aan de situaties die uitbetaling uit het ESF rechtvaardigen.
De N-VA is ervan overtuigd dat deze maatregelen en middelen om onze economie vandaag te ondersteunen welkom zijn. Zo kunnen we financiële steun verlenen aan lidstaten die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisissituatie en betuigen we onze solidariteit met kandidaat-lidstaten uit de Westelijke Balkan die momenteel onderhandelen over toetreding tot de EU.
Voor Turkije is er echter geen enkel EU-toekomstperspectief. Het land is te ver afgegleden van de fundamentele rechten en vrijheden die de EU-lidstaten delen. Voor de N-VA is Turkije een strategische partner, maar geen kandidaat-lid van de EU. Daarom steunden we het amendement dat erop wijst dat Turkije niet in aanmerking komt voor steun uit het Solidariteitsfonds.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020)

12-02-2020

De N-VA-delegatie kan deze resolutie niet steunen. Zij deelt de bezorgdheid over de klimaatverandering en steunt de transitie naar duurzame energie. Deze transitie dient volgens haar echter haalbaar en realistisch te zijn. De N-VA-delegatie vindt de onmiddellijke stopzetting van de aanleg van infrastructuur voor fossiele brandstoffen, waaronder gas, niet realistisch. De resolutie miskent zo de overbruggingsrol die gas speelt in de transitie naar duurzame energie. Bovendien negeert de resolutie de strategische rol van gasnetwerken voor de energiebevoorrading en -diversificatie van de Unie, in het bijzonder voor de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa.
De N-VA-delegatie verkiest de aanpak van de Europese Commissie, die een evenwichtige lijst met een beperkt aantal projecten voor gasinfrastructuur voorstelt na een transparant en open proces. Daarbij verwelkomt zij in het bijzonder de inclusie van projecten van belang voor Vlaanderen op die lijst van de Commissie, zoals Brabo II en Brabo III. Zij benadrukt ten slotte het belang van de realisatie van de energie-unie met een sterker uitgebouwd Europees energienetwerk.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020)

12-02-2020

Lood is een gevaarlijke stof, daarover is iedereen het eens. Dankzij een vrijwillig akkoord is lood in pvc sinds 2015 uitgefaseerd in de EU. De Commissie wil dit nu wettelijk verankeren zodat loodvrij pvc ook de norm wordt voor invoer uit derde landen. Tegelijk biedt het Commissievoorstel zuurstof aan de kringloopeconomie door veilige recyclage van oud pvc tijdelijk mogelijk te houden. 24 lidstaten steunen het voorstel.
Ook de N-VA steunt het Commissievoorstel (en niet het parlementaire bezwaar) om volgende redenen: aangezien lood vastgebonden zit in de kunststofmatrix (net zoals in kristalglas overigens) kan oud pvc op een veilige manier worden gerecycleerd tot bijvoorbeeld nieuwe raamprofielen of rioolbuizen. Vlaamse beste praktijken tonen dit aan. Door jaarlijks meer dan 2 miljoen ramen te recycleren, bespaart men CO2 én grondstof. De Vlaamse sector hanteert daarbij al een “closed loop”-systeem en zet tegelijk volop in op innovatie zoals chemische recyclage om lood in de toekomst ook uit het gerecycleerde materiaal te halen.
Het veto van het Parlement leidt tot verbranding of storting van oud pvc met een verhóógd risico voor mens en milieu. Bovendien benadeelt het veto goedwerkende Europese recyclagesectoren, zonder strengere eisen te stellen voor invoer. Resultaat: groene dromers blokkeren circulaire doeners.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020)

12-02-2020

De N-VA-delegatie stemde voor deze resolutie over geautomatiseerde besluitvorming. Zij is tevreden dat de resolutie benadrukt dat artificiële intelligentie grote kansen biedt en voordelen oplevert voor maatschappij en burger.
Tegelijk brengt AI inderdaad ook complexe uitdagingen met zich mee, en moet worden nagedacht over hoe de bescherming van consumenten steeds kan worden gevrijwaard. De resolutie roept dan ook terecht op om na te gaan of de huidige Europese consumentenregels hiertoe volstaan, dan wel of eventuele aanpassingen wenselijk zijn.
Cruciaal voor N-VA is evenwel dat deze analyse grondig gebeurt en de principes van betere regelgeving worden gerespecteerd, wat ook betekent dat de EU afziet van overdreven regeldrift. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling vragen om stimulans. N-VA hoedt zich dan ook voor het beknotten (via Europese regelgeving) van technologische vooruitgang.

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

15-01-2020

De N-VA-delegatie onthield zich bij de stemming over de resolutie over de conferentie over de toekomst van Europa.
N-VA gelooft dat een conferentie nuttig kan zijn, maar de EU is een representatieve democratie: inspraak, betrokkenheid en dergelijke zijn goed, maar politici moeten verantwoordelijkheid nemen en beslissen.
De resolutie doet evenwel al voorafnames. Ze gaat uit van een centralistische overtuiging en lijkt eenzijdig het pad van “meer Europa” te willen bewandelen. N-VA benadrukt dat de oefening – in lijn met het subsidiariteitsbeginsel – in twee richtingen moet worden gemaakt. Waar de EU een meerwaarde kan zijn, mag verdere Europese integratie geen taboe zijn. Is dit niet het geval, dan is het aan de lid- en deelstaatdemocratieën om beleid te voeren. Zo moeten we enerzijds werk maken van een sterkere rol voor de EU in de wereld, een verdieping van de interne markt, een bankenunie en een kapitaalmarkt, en een echte grenscontrole en streng migratie- en asielbeleid. Anderzijds horen beslissingen over minimumloon, werkloosheidsverzekering (de EU moet jobs creëren i.p.v. werklozen te vergoeden) en fiscale tarieven thuis bij de lidstaten. Heeft de conferentie slechts oor voor één vooraf bepaald discours, dan dreigt het draagvlak voor de Unie (verder) te worden ondergraven.

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)

22-10-2019

De N-VA is tevreden dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ook zal kunnen worden ingezet om bedrijven bij te staan die zwaar getroffen worden door een harde brexit. Europese solidariteit is absoluut noodzakelijk, want de nationale regeringen kunnen zulke zware sociaal-economische schokken niet alleen opvangen. Vlaanderen, bijvoorbeeld, verliest 2,6 % van zijn bnp bij een harde brexit en nog altijd 1,8% bij een akkoord.
Wel vindt de N-VA dat de lat veel te hoog ligt met de voorwaarde dat het om minimum 500 ontslagen werknemers gaat. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, heeft 97 % van de kmo's minder dan 50 werknemers. De kmo's staan in voor een zeer groot deel van de uitvoer. Verder stelt de N-VA voor om binnen het kader van het EFG ook rekening te houden met de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van de export. Tot slot zal de N-VA ook blijven ijveren voor een nieuw en specifiek brexit-transitiefonds dat de meest getroffen (deel)staten ondersteunt.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (A9-0012/2019 - John Howarth)

10-10-2019

N-VA is voorstander van een tijdige actualisering van de begroting wanneer alle cijfers daarvoor beschikbaar zijn. Dat is een kwestie van deugdelijk bestuur. Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 (OGB nr. 4/2019) bevat een hele reeks aanpassingen die gerechtvaardigd zijn. Desalniettemin heeft het Parlement OGB nr. 4/2019, op voorstel van de rapporteur, ernstig geamendeerd. Er is immers het vermoeden dat OGB nr. 4/2019 onderdeel uitmaakt van een zijdelingse afspraak tussen de Commissie en de Raad, een afspraak waar het Parlement niet bij betrokken was.
N-VA sluit zich aan bij het standpunt van de rapporteur en heeft dus voor de wijzigingen gestemd. N-VA hoopt dat de komende onderhandelingen met de Raad meer duidelijkheid zullen scheppen.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)

10-10-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)

10-10-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Contact

Bruxelles

Strasbourg