Please fill this field
Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

Geboortedatum : , Opole

Schriftelijke stemverklaringen Patryk JAKI

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] PL

26-03-2020

. – To rozporządzenie jest dobrym ruchem, gdyż dzięki niemu jeszcze w 2020 r. przeznaczamy 37 mld euro ze środków polityki spójności na lata 2014–2020 na walkę z koronawirusem i jego skutkami społeczno-gospodarczymi w oparciu o specjalne i przyspieszone procedury.
Istotnym elementem jest pozostawienie zaliczki, którą otrzymały państwa członkowskie od Komisji Europejskiej, a musiałyby ją zwrócić. To kwota w skali całej Unii Europejskiej, mowa tu o 8 mld euro, w tym dla Polski to ok. 1,1 mld euro. Te środki mają być przeznaczone na współfinansowanie projektów rządowych realizowanych w odpowiedzi na obecny kryzys.
Dzięki temu rozporządzeniu państwa będą mogły przeznaczać środki z polityki spójności na wsparcie sektora ochrony zdrowia i ratowanie firm, które mogą nie przetrwać obecnego już kryzysu. W mojej opinii ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości finansowania kapitału obrotowego dla MŚP w formie grantu.
Powołanie specjalnej grupy zadaniowej w celu koordynacji działań to ważna inicjatywa, jednak moim zdaniem bardzo spóźniona: jako Europa straciliśmy wiele cennego czasu. Gdyby Komisja Europejska szybciej podjęła działania, na pewno bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Wiele państw jest obecnie w kryzysowej sytuacji, a posiadając dane z Włoch i Francji, można było podjąć kroki wcześniej. Teraz działania trzeba prowadzić bardzo szybko, gdyż każdy dzień opóźnienia to kolejne ofiary wirusa i problemy firm.
Unia Europejska musi aktywnie uczestniczyć w walce z epidemią oraz wziąć na siebie ciężar odbudowy gospodarczej państw członkowskich, tak aby sytuacja europejskich firm i obywateli mogła jak najszybciej wrócić do stanu sprzed epidemii. Niestety wszyscy jesteśmy świadomi problemów, jakie obecnie przed nami stoją. Mam nadzieję, że władze UE skupią się teraz na sprawach istotnych.
Bardzo cenną inicjatywą jest wsparcie opieki medycznej, która jak już wiemy, niezależnie od systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w państwach członkowskich, będzie bardzo przeciążona. Zwalczenie wirusa we wszystkich państwach członkowskich jest w naszym wspólnym interesie. Znalezienie skutecznych metod leczenia również. Potrzebujemy wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Niestety tego zabrakło na początku i to jest najważniejsze zadanie, jakie stoi obecnie przed Unią i jej władzami.

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PL

13-02-2020

Fałszowanie dokumentów jest często pierwszym etapem tworzenia zorganizowanej przestępczości na terenie UE, takiej jak pranie brudnych pieniędzy, działalność terrorystyczna, inne nowoczesne odmiany działalności przestępczej, również mafijnej.
FADO to ruch w bardzo dobrym kierunku. Pozwoli stworzyć wspólny system, ujednolicić wiedzę i doświadczenie, aby walczyć z tego typu praktykami. Dobrze, że systemem FADO będzie kierować Frontex. Ta organizacja ma bardzo pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całej UE. Cieszę się, że w tej kwestii Parlament Europejski był prawie jednomyślny.

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) PL

13-02-2020

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia dyskryminuje mniejsze grupy polityczne i odbiera grupie ECR prawo do reprezentowania wyborców na corocznej konferencji Komisji ds. Statusu Kobiet w Nowym Jorku.
Martwi nas to, że Unię Europejską nie będą reprezentowały przedstawicielki konserwatywnego nurtu. Odebranie głosu i dyktat jednej opcji nie mogą być zaakceptowane tym bardziej, że będzie to zakrzywiać obraz Europy.
ECR zaproponował własną rezolucję, która była kompromisowa.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PL

12-02-2020

Warto przypomnieć, że negocjacje w sprawie umów rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. i trwały do grudnia 2016 r. ECR uważa, że umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem jest najbardziej kompleksową umową tego rodzaju, jaką UE zawarła kiedykolwiek z krajem o średnim dochodzie.
Unia Europejska musi być przede wszystkim związkiem opartym na gospodarce, potrzebujemy dobrych porozumień z krajami azjatyckimi.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) PL

12-02-2020

Bardzo cieszę się, że większość posłów do Parlamentu Europejskiego głosowała przeciw, dzięki czemu wygrał zdrowy rozsądek. Musimy opierać się na realnych założeniach i zrównoważonym rozwoju. Gaz jest niezbędnym paliwem dla Europy. Udało się obronić ważne dla Polski i regionu inwestycje Baltic Pipe oraz instalację LNG w Porcie Gdańskim.
Warto przypomnieć, że Komisja Europejska zdecydowanie broni tej listy i przekonuje, że w nadchodzących latach gaz będzie musiał odgrywać rolę przejściową, szczególnie w celu zagwarantowania bezpiecznych dostaw. Bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej musi dzisiaj opierać się na energetyce konwencjonalnej.

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PL

12-02-2020

Kraje rozwinięte powinny czuć się odpowiedzialne za to, co dzieje się w krajach słabiej rozwiniętych. Jako Unia Europejska mamy swoją rolę do odegrania w kwestii ochrony praw człowieka. Mam nadzieję, że ta pomoc będzie realna, a nie ideologiczna. Szanuję zaangażowanie posłanki Assity Kanko z ECR za jej osobisty udział w tej sprawie i mocno wierzę, że pomoc UE realnie przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020) PL

12-02-2020

Technologia ma przede wszystkim służyć człowiekowi. Sztuczna inteligencja wiąże się z osiąganiem celów, które niedawno nie były możliwe do realizacji. Pomaga nam już dzisiaj na każdym kroku, ale też coraz częściej można zaobserwować nawet w życiu codziennym wiele zagrożeń.
Konsument nie ma szans w starciu ze sztuczną inteligencją, która może analizować nasze dane zebrane już dzisiaj praktycznie z całego naszego życia. Natomiast nasze dzieci przez to, że mają od urodzenia dostęp do urządzeń połączonych z internetem w zasadzie będą miały „zapisane” całe życie w chmurze. Dostęp do takich danych może wiązać się z dużymi nadużyciami i jeśli nie będziemy w żaden sposób nadzorować zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji poprzez manipulację, jakaś korporacja będzie mogła mieć zbyt duży wpływ na konsumentów, nawet wbrew ich wiedzy, woli i interesowi.

De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (B9-0088/2020) PL

12-02-2020

Należy zatrzymać nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE. Przede wszystkim ze względu na zdrowie i życie zwierząt. Zakupywanie zwierząt z nielegalnych hodowli, które nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą, ma ciągle miejsce. Ciągle mimo bardzo rozwiniętej edukacji i w wielu krajach UE bardzo zaostrzonych przepisów dotyczących znęcania się nad zwierzętami mamy do czynienia z krzywdzeniem zwierząt domowych. Jednym z elementów, który jest istotny w walce z patologią w tym zakresie, jest kontrola handlu.

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (B9-0071/2020) PL

30-01-2020

Komisja Europejska nie udowodniła jednoznacznie, że ta substancja w postaci aerozolu jest rakotwórcza dla ludzi. Podjęcie daleko idących środków wymaga oparcia na faktach.

Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) PL

30-01-2020

Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych powinna być inicjatywą ponad podziałami. UE powinna być właśnie od tego, aby ułatwiać funkcjonowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii. Na pierwszym miejscu należy stawiać konsumenta, niezależnie od tego, w jakim kraju mieszka i pracuje.

Contact

Bruxelles

Strasbourg