Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Kępno

Schriftelijke stemverklaringen Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 PL

17-04-2020

Pierwszy pakiet zmian wprowadził istotne zmiany, aby umożliwić uruchomienie dostępnych środków w polityce spójności. Przebieg walki z pandemią COVID-19 i skutki jakie przyniosła ona dla gospodarek i społeczeństwa spowodowywały konieczność wprowadzenia kolejnych udogodnień. Nowe rozwiązania takie jak możliwość pełnego – 100% finansowania ze środków UE w latach 2020–2021, przesuwania środków między trzema głównymi funduszami spójności (EFR, EFS, FS) oraz poszczególnymi obszarami priorytetowymi funduszy są dobrymi rozwiązaniami.
Wyeliminowanie biurokratycznego obciążenia w obecnych okolicznościach jest także istotną kwestią. Państwa członkowskie, aby natychmiastowo podjąć kolejne działania, nie będą musiały wprowadzać zmian w umowach partnerstwa. Przesunięty został także termin składania rocznych sprawozdań.
To ważne zmiany – dlatego głosowałam za ich wprowadzaniem. Kraje Unii Europejskiej będą mogły natychmiastowo przekazać środki na sektor opieki zdrowotnej, rozszerzyć i wydłużyć programy wsparcia zatrudnienia oraz kapitału obrotowego przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach prawnych muszą być wprowadzane cyklicznie i biorąc pod uwagę rozwój sytuacji. Musimy tutaj działać zdroworozsądkowo i elastycznie.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis PL

17-04-2020

W trakcie trwania pandemii COVID-19 ogromnym wyzwaniem jest również niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Dostarczanie żywności, podstawowych produktów (odzież, produkty higieniczne) przy wprowadzanych zasadach bezpieczeństwa jak kwarantanna, ograniczanie w przemieszczaniu, staje się coraz trudniejsze. Problem ten dotyczy zarówno podmiotów/osób, które udzielają tej pomocy, jak i samych potrzebujących.
Dlatego poparłam zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Fundusz ten od lat pomaga w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wprowadzone zmiany zapewnią możliwość zakupu instytucjom, partnerom niezbędnego zabezpieczenia ochronnego jak maski, rękawiczki, środki dezynfekujące. Z drugiej zaś strony umożliwią tworzenie i finansowanie alternatywnych form dystrybucji jak bezpośredni dowóz do miejsca zamieszkania, bony lub karty elektroniczne.
Zmiany obejmą również uproszczenia administracyjne jak zmiana daty kwalifikowalności wydatków – od 1 lutego 2020 r., możliwość finansowania działań w 100% z budżetu UE, czy mniej restrykcyjne wymogi w zakresie monitorowania i kontroli podczas epidemii COVID-19.

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken PL

17-04-2020

Pandemia COVID-19 silnie uderzyła w wiele obszarów gospodarki, dlatego popieram inicjatywę Komisji Europejskiej nakierowaną na pomoc w sektorze rybactwa. Kryzys może doprowadzić do zaprzestania działalności i zawieszenia transakcji w sektorze rybołówstwa. Obecnie rybacy są zmuszeni pozostać w porcie, a zamknięte miejsca sprzedaży, rynki zbytu i kanały dystrybucji powodują konieczność odrzucenia bądź zniszczenia produktów. Objawia się to dużym spadkiem cen i wolumenów.
Szczególnie narażone na spadki jest rybołówstwo przybrzeżne prowadzone na małą skalę. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne stanowi prawie 75% wszystkich aktywnych statków i na wielu obszarach stanowi główną działalność gospodarczą.
Sektor gospodarki rybołówstwa jest w wyłącznej kompetencji Unii, co w znacznej mierze wyklucza stosowanie przepisów krajowych. Dlatego istotna jest praca nad regulacjami dotyczącymi wsparcia finansowego. W tym sektorze najczęściej występują mikroprzedsiębiorstwa, które nie mają własnych środków na bieżące utrzymanie działalności.
Zmiany w rozporządzeniu pozwolą na bardziej elastyczne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc ta będzie skierowana do rybaków, którzy musieli tymczasowo zaprzestać swojej działalności. Wsparcie trafi również do hodowców, w przypadku zmniejszenia lub zawieszenia produkcji, oraz do organizacji producentów w zakresie tymczasowego składowania.
Państwa członkowskie muszą mieć szansę na szybką realokację środków finansowych.

Medische hulpmiddelen (C9-0098/2020) PL

17-04-2020

W czasie pandemii COVID-19, ze względu na dobro wszystkich obywateli Unii Europejskiej, dostępność wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej nie może być zagrożona pod żadnym rygorem. Zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa jest nadrzędne. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z roku 2020 na rok 2021 jest oczywiste. Dlatego poparłam poprawkę dotyczącą zmiany wejścia w życie rozporządzenia.
Kryzys wywołany koronawirusem dotyka wszystkich dziedzin życia i komplikuje dotychczas łatwe do zorganizowania procesy w firmach produkujących wyroby medyczne. Dodatkowym utrudnieniem stałyby się ww. przepisy, nakładające obowiązek przeprowadzania audytów przez ekspertów – lekarzy, którzy w tym trudnym czasie nie pracują w jednostkach notyfikowanych, tylko zgodnie z przysięgą Hipokratesa ratują ludzkie życie.
Konsekwencje poniosłyby firmy z sektora MŚP produkujące wyroby medyczne, których wprowadzenie na rynek, z powodu braku certyfikacji byłoby zabronione. W ślad za tym dostawy najbardziej potrzebnych produktów typu: maseczki, rękawice, maski chirurgiczne czy niezbędny do ratowania życia pacjentów sprzęt do intensywnej terapii byłyby zakłócone lub przerwane.

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens PL

26-03-2020

Zagłosowałam za proponowanymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/931 zawiera zasadę „wykorzystaj lub strać”, wedle której przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać 80% swoich przydziałów czasu na start i lądowanie w danym sezonie, aby móc korzystać z pierwszeństwa w stosunku do tej samej serii czasów na start lub lądowanie w adekwatnym sezonie lotniczym kolejnego roku.
W dynamicznej sytuacji rozprzestrzeniania się COVID-19 sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Konieczne jest zatem tymczasowe zawieszenie obowiązujących przepisów UE, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie, jeśli nie chcą ich stracić w przyszłym roku. Zmiany w rozporządzeniu mają zapobiec tzw. pustym przelotom, kiedy to linie lotnicze wykonują loty właściwie bez pasażerów jedynie po to, aby zachować swoje przydziały czasu na start i lądowanie. Takie przeloty miałyby szczególnie negatywny wpływ na gospodarkę i środowisko naturalne.
Pierwszy kwartał 2020 r. może spowodować utratę 67 mln pasażerów w europejskich portach lotniczych. Ma to ogromny wpływ na transport lotniczy w całej Unii Europejskiej.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] PL

26-03-2020

Pandemia COVID-19 dotknęła państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny. Powoduje ona spustoszenia. Ludzie na całym świecie ciężko chorują i umierają. Hamuje ona wzrost gospodarczy, powodując gwałtowne spowolnienie działalności gospodarczej i inwestycji. W obecnej sytuacji niezbędne są dodatkowe środki publiczne, które zasilą systemy opieki zdrowotnej, wesprą przedsiębiorców, pracowników, wszystkich obywateli zjednoczonej Europy.
Dlatego głosowałam za przyjęciem Inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa i niezwłocznym uruchomieniem dostępnych rezerw gotówkowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu natychmiastowego zwalczania kryzysu. Wartość inicjatywy to ponad 37 mld EUR, z czego Polska będzie mogła wykorzystać blisko 7,5 mld EUR.
Obecnie niezwykle ważne jest zapewnienie niezbędnych dostaw dla naszych systemów opieki zdrowotnej (wyposażenie szpitali, zakup masek, inhalatorów), wsparcie obywateli, aby uniknąć niewspółmiernego wpływu na dochody i miejsca pracy (pogramy wsparcia zatrudnienia), a także utrwalenia się skutków kryzysu. Ponadto środki te zasilą przedsiębiorstwa i zagwarantują płynność sektora finansowego (wsparcie kapitału obrotowego w MŚP).

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid PL

26-03-2020

Stoimy przed niezwykle ważnym zadaniem, jakim jest walka z pandemią koronawirusa. W tym czasie państwa członkowskie muszą działać wspólnie i wzajemnie się wspierać. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest instrumentem, który może odegrać ważną rolę w okazywaniu solidarności z państwami członkowskimi, które stoją w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.
Obecnie interwencje FSUE są ściśle ograniczone do klęsk żywiołowych powodujących szkody materialne, takich jak powodzie, burze, trzęsienia ziemi itp.
Głosowałam za rozszerzeniem zakresu pomocy FSUE, by obejmowała ona poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zapewnienie wsparcia finansowego w przypadku takim jak walka z epidemią COVID-19 jest niezbędne, aby szybko przywrócić normalne warunki życia w regionach oraz zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa w państwach członkowskich. W obecnej sytuacji zapewnienie pomocy medycznej oraz działań mających na celu monitorowanie i kontrolę oddziaływania koronawirusa jest kluczowe.
Pozytywnie oceniam zaproponowane zmiany dotyczące podniesienia poziomu zaliczek do 25 % zakładanego wkładu z FSUE oraz jego maksymalnej wysokości do 100 mln EUR.

De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PL

15-01-2020

Komisja Europejska zaproponowała Europejski Zielony Ład zawierający tak daleko idące postulaty, jak neutralność klimatyczna do 2050 roku czy zwiększenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r., bez czekania na stanowisko Rady Europejskiej w tych strategicznych kwestiach. Tym samym pozbawiła państwa członkowskie ich wiodącej roli w określaniu dalekosiężnej strategii Unii.
Parlament Europejski w swojej rezolucji będącej odpowiedzią na Zielony Ład poszedł jeszcze dalej. Według Parlamentu nie tylko Unia, ale każde państwo członkowskie osobno ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku (tym samym Parlament ignoruje postanowienia Rady Europejskiej z 12 grudnia wyłączające Polskę z tego celu), a cel redukcji emisji do roku 2030 określa w wysokości 55%, chociaż dopiero niedawno zakończyliśmy prace nad i tak wymagającym celem 40% ustanowionym w roku 2014. Poza tym rezolucja wnosi o przyjęcie wielu innych rozwiązań, które mogą negatywnie obciążyć rolników i konsumentów, a jednocześnie odmawia właściwej roli takim rozwiązaniom jak energia nuklearna czy gaz naturalny, które mogłyby znacząco ograniczyć emisje.
Mimo pozytywnych zapisów dotyczących wspierania sprawiedliwej transformacji (choć rozmiar Funduszu w propozycji Komisji rozczarowuje) czy zaskakująco pozytywnego przyjęcia naszej poprawki o zniesieniu zbędnej siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, nie mogliśmy poprzeć tekstu rezolucji, który nakłada na nas nieproporcjonalnie duże obciążenia.

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (B9-0174/2019) PL

28-11-2019

Nikt nie podważa oczywistego faktu, że ochrona klimatu jest w tej chwili najistotniejszym priorytetem. Wszyscy mamy świadomość, jak ważna jest transformacja elektroenergetyki. Podczas COP24 przedstawiliśmy naszą politykę energetyczną do roku 2040, w której opisaliśmy kwestie koszyka energetycznego, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, geotermii czy też energii wodnej i wiatrowej. W planach mamy również wykorzystanie technologii bezemisyjnych, m.in. energetyki jądrowej. Zwracaliśmy jednak też uwagę na to, że rygorystyczne wymagania klimatyczne przekładają się wprost na konkurencyjność gospodarki, przenoszenie miejsc pracy, zasobność obywateli czy rozwój przemysłu poszczególnych państw. Rozwiązaniem miał być proponowany fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej. Okazuje się jednak, że będzie to budżet w wysokości jedynie 5 mld euro, które mają być przeznaczone na 50 regionów Unii w 18 państwach. Jest to wielokrotnie mniej, niż wyniosą koszty dekarbonizacji gospodarki w niektórych krajach.
Ciekawa jestem, czy uznalibyście Państwo za sprawiedliwe, gdybyśmy teraz w imię ochrony środowiska postulowali dla całej UE ograniczenie zużycia wody na 1 mieszkańca do 100 litrów tylko dlatego, że akurat w Polsce tak nauczyliśmy się oszczędzać wodę i tyle jej dziennie zużywamy. Czy kraje zużywające więcej wody niż Polska powinny w związku z tym ponosić konsekwencje finansowe? Musimy zrozumieć, że niektóre kraje będą potrzebowały więcej czasu na proces transformacji energetycznej.

Contact

Bruxelles

Strasbourg