Veuillez remplir ce champ
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Polen - Wiosna (Polen)

Geboortedatum : , Skarzysko Kamienna

Home Sylwia SPUREK

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
D-CA
Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Laatste activiteiten

Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (debat) PL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-106-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens PL

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Drastycznie szybkie rozprzestrzenianie się ognisk epidemicznych koronawirusa ma poważny wpływ na transport lotniczy na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej.
Ze względu na spadek popytu, ale przede wszystkim - ze względu na ograniczenia wprowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, przewoźnicy lotniczy odwołują loty, co w najbliższych sezonach zapewne doprowadzi do wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie poniżej minimalnego progu 80%, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93, określającego zasadę „wykorzystaj albo strać”.
W zaistniałej sytuacji przewoźnicy, w celu ochrony swoich praw, musieliby wykonywać wiele lotów przy niskich współczynnikach obciążenia, powiększając przez to straty finansowe i co istotne - powodując niekorzystny wpływ na środowisko.
Opowiadam się za przyjęciem przedstawionej przez Komisję Europejską nowelizacji rozporządzenia, zobowiązującej koordynatorów do uznania przydziałów czasu na start lub lądowanie, przyznanych na okres pandemii, za wykorzystane przez przewoźnika, któremu pierwotnie je przyznano. Nowelizacja jest niezbędna, ponieważ pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji środowiskowych wynikających z pustych lub prawie pustych przelotów, wykonywanych wyłącznie w celu utrzymania przydziałów czasu na start lub lądowanie.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] PL

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Epidemia koronawirusa z pewnością będzie miała bezprecedensowy wpływ na gospodarki państw na całym świecie, w tym na gospodarki europejskie. Sytuacja ta pokazała nam także jednoznacznie, że brak jest skutecznych krajowych mechanizmów reagowania w tego typu kryzysowych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie europejskich służb ochrony zdrowia.
Zaproponowane przez Komisję uwolnienie ok. 8 mld EUR poprzez rezygnację z tegorocznego żądania zwrotu niewykorzystanych środków z płatności zaliczkowych przekazanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ma na celu zapewnienie płynności finansowej państw członkowskich w zakresie inwestycji.
Co ważne, środki z EFRR będą mogły tymczasowo być także przeznaczane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej narażonych na negatywne skutki trwającego kryzysu. W wielu przypadkach otrzymanie zewnętrznej pomocy będzie jedyną szansą na ratowanie zagrożonych miejsc pracy oraz umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej.
Trwający kryzys bezlitośnie obnażył także stopień niedofinansowania i nieprzygotowania europejskich służb ochrony zdrowia na tego typu kryzysowe sytuacje, co ma obecnie bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców UE. Sprawia to także, że służby medyczne codziennie podejmują ryzyko znacznie większe, niż byłoby to konieczne w przypadku odpowiedniego ich przygotowania, chociażby w zakresie środków indywidualnej ochrony. Na zakup tych ostatnich państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki dzięki wprowadzanym rozporządzeniem zmianom.

Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

op EP NEWSHUB

Przykre, że minister @MWosPL lekceważy zmiany klimatu. Obecna pandemia pokazała, czym się kończy taka postawa. Właśnie dlatego potrzebujemy Green Deal - żeby zbudować zrównoważony model gospodarki, która lepiej służy ludziom, ale i chroni środowisko naturalne. https://t.co/rghpp2I3Uo 

Gdy dla większości społeczeństwa zaostrza się restrykcje związane z pandemią, to myśliwi mogą swobodnie spacerować i zabijać zwierzęta... Czy są równi i równiejsi w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa? Czy w ten sposób rząd chce powstrzymać pandemię? https://t.co/Ti8QUiyMHm 

Czy polska nauka ma teraz kojarzyć się z cierpieniem zwierząt, zanieczyszczaniem środowiska i obniżaniem standardów życia ludzi mieszkających w sąsiedztwie ferm? Premierze @Jaroslaw_Gowin proszę się zastanowić. Czy tak ma wyglądać misja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego? https://t.co/6IpUs4Arq6 

Contact

Bruxelles

Strasbourg