Please fill this field
Hélène LAPORTE Hélène LAPORTE
Hélène LAPORTE

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Frankrijk - Rassemblement national (Frankrijk)

Geboortedatum : , Villeneuve-sur-Lot

Opinions - as shadow rapporteur Hélène LAPORTE

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

ADVIES inzake de herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Contact

Bruxelles

Strasbourg