Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Slowakije - SMER-Sociálna demokracia (Slowakije)

Geboortedatum : , Bratislava

Schriftelijke stemverklaringen Miroslav ČÍŽ

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan SK

15-05-2020

. – V tomto uznesení EP konkretizuje ako by mal vyzerať balík ozdravných opatrení po koronavíruse. Jeho hlavnou požiadavkou je, aby bol založený na potrebách občanov, a aby sa opieral o dlhodobý rozpočet Únie. Je však potrebné, aby finančné prostriedky na Ozdravný plán išli nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov VFR, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Keďže stredobodom stratégie hospodárskej obnovy majú byť občania, nesmie sa zabúdať ani na sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté dopadmi koronakrízy. Parlament požaduje, aby Fond pre obnovu a transformáciu mal k dispozícii dva bilióny eur a bol financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním úverov a grantov a zabezpečiť, aby boli financie rozdelené spravodlivo medzi všetky členské štáty.

Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie SK

15-05-2020

Týmto hlasovaním schválil EP návrh na poskytnutie pôžičiek pre desať krajín ktoré sa nachádzajú v susedstve EÚ a ktorých ekonomiky v dôsledku koronakrízy upadli do recesie. Európska únia prejavuje solidaritu so svojimi partnerskými krajinami poskytovaním pôžičiek počas nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Ide hlavne o krajiny Východného partnerstva a ďalšie strategicky dôležité krajiny.

Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten SK

15-05-2020

V tomto prípade ide o súhrn dočasných opatrení týkajúcich sa letectva, ktoré majú EK a vnútroštátnym orgánom umožniť ľahšie riešiť negatívne dôsledky pandémie COVID-19 a zmierniť jej dopady na odvetvie letectva. Konkrétne ide o zmenu a doplnenie pravidiel udeľovania licencií leteckého dopravcu v prípade finančných problémov spôsobených pandémiou COVID-19; zjednodušenie postupov uplatňovaných pri ukladaní obmedzení prepravných práv; efektívnejšie zadávanie zákaziek pozemnej obsluhy a umožnenie predĺženia zmlúv o pozemnej obsluhe.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) SK

15-05-2020

Toto súhrnné nariadenie je reakciou na mimoriadne okolnosti spôsobené pandémiou koronavírusu. Ustanovujú sa ním špecifické dočasné opatrenia uplatniteľné na obnovenie a predĺženie doby platnosti určitých osvedčení, licencií a povolení a odloženie určitých pravidelných kontrol v oblasti cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a námornej bezpečnosti. Tieto dočasné ustanovenia predlžujú platnosť už vydaných osvedčení, licencií alebo povolení, ktorých platnosť sa skončí medzi 1. marcom 2020 a 31. augustom 2020, a zabezpečujú, aby zostali platné počas primeraného obdobia počas a po prepuknutí choroby COVID-19.

Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur SK

15-05-2020

Ďalšie z opatrení, ktoré súvisí s riešením dopadov pandémie koronavírusu. Konkrétne sa týmto hlasovaním umožní riadiacemu orgánu prístavu alebo príslušnému orgánu nevyberať, alebo pozastaviť, alebo znížiť poplatky za prístavnú infraštruktúru, alebo odložiť platbu poplatkov za prístavnú infraštruktúru splatných za obdobie od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020.

4e spoorwegpakket: verlenging van de omzettingstermijnen SK

15-05-2020

Aj v tomto prípade išlo o opatrenie, ktoré súvisí s pandémiou koronavírusu. Vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID-19 väčšina členských štátov požiadala o oneskorenie transpozície smerníc štvrtého železničného balíka, pričom tvrdia, že nebudú schopné dokončiť potrebné právne predpisy do 16. júna 2020. EP schválil predĺženie lehoty na transpozíciu o 4,5 mesiaca, do 31. októbra 2020.

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) SK

14-05-2020

Týmto hlasovaním parlament udelil absolutórium za rok 2018 spoločnému podniku pre palivové články a vodík na základe odporúčania výboru pre rozpočtovú kontrolu.

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020

Týmto hlasovaním parlament udelil absolutórium za rok 2018 spoločnému podniku Čisté nebo 2 na základe odporúčania výboru pre rozpočtovú kontrolu.

Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020

Týmto hlasovaním parlament udelil absolutórium za rok 2018 spoločnému podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály na základe odporúčania výboru pre rozpočtovú kontrolu.

Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (A9-0042/2020 - Ryszard Czarnecki) SK

14-05-2020

Týmto hlasovaním parlament udelil absolutórium za rok 2018 európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov na základe odporúčania výboru pre rozpočtovú kontrolu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg