Please fill this field
Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Finland - Vihreä liitto (Finland)

Geboortedatum : , Turku

Advies als rapporteur Ville NIINISTÖ

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

Contact

Bruxelles

Strasbourg