Giles CHICHESTER : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 26-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-02-2007 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 14-03-2007 / 26-03-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 26-11-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Leden 

 • 21-07-2004 / 25-07-2004 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 15-09-2004 / 14-02-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-02-2007 / 26-03-2008 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 • 27-03-2008 / 25-11-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 26-11-2008 / 13-07-2009 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 09-02-2007 / 19-06-2007 : Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de macro-economische gevolgen van de stijging van de energieprijs  
- ITRE_AD(2006)380781 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake een Oostzeestrategie voor de Noordelijke Dimensie  
- ITRE_AD(2006)378716 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004  
- ITRE_AD(2006)371930 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.