Kateřina
KONEČNÁ

Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode Kateřina KONEČNÁ

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

23-05-2018 ENVI_AD(2018)618209 PE618.209v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ