Please fill this field
Jan ZAHRADIL Jan ZAHRADIL
Jan ZAHRADIL

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

Tsjechië - Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Geboortedatum : , Praha

7de zittingsperiode Jan ZAHRADIL

Fracties

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 18-02-2010 / 07-03-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Voorzitter
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Conferentie van voorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU

04-12-2013 DEVE_AD(2013)521550 PE 521.550v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

05-06-2012 DEVE_AD(2012)478666 PE 478.666v03-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

ADVIES over het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten onze grenzen - Een strategie voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening

27-03-2012 INTA_AD(2012)478668 PE 478.668v02-00 INTA
Jan ZAHRADIL

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt

11-03-2013 INTA_AD(2013)502196 PE 502.196v03-00 INTA
Yannick JADOT

ADVIES inzake ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE 497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

17-09-2012 INTA_AD(2012)492566 PE 492.566v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg