Veuillez remplir ce champ
David CASA David CASA
David CASA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Geboortedatum : , Valletta

7de zittingsperiode David CASA

Fracties

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid

18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732 PE 519.732v02-00 EMPL
David CASA

ADVIES inzake een Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen

17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719 PE 516.719v02-00 EMPL
David CASA

ADVIES inzake de interne dienstenmarkt: stand van zaken en volgende stappen

20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896 PE 497.896v02-00 EMPL
David CASA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581 PE 524.581v02-00 EMPL
Jutta STEINRUCK

ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392 PE 513.392v02-00 EMPL
Françoise CASTEX

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden

23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629 PE 454.629v03-00 EMPL
Pervenche BERÈS

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

VP/HR - Ukrainian Snipers EN

19-03-2014 E-003233/2014 Commissie

Protecting the rule of law EN

19-03-2014 E-003231/2014 Commissie

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van onderdrukte minderheden en personen

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Vervallen
Roberta ANGELILLI Edward MCMILLAN-SCOTT Lara COMI Niccolò RINALDI Ramon TREMOSA i BALCELLS Silvia COSTA László SURJÁN David CASA Alfredo ANTONIOZZI Marc TARABELLA Carlo CASINI
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 38 - 14-04-2014

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  JAN3Q

  1047 Bruxelles