Ole CHRISTENSEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Denemarken)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een luchtvaartstrategie voor Europa  
- EMPL_AD(2016)587415 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen  
- EMPL_AD(2018)613532 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) DA  
 

Tværnationale stemmelister, hvori et antal mandater kan opstille på en fælles europæisk valgkreds, mener jeg, i princippet, er en god idé.
Jeg mener, at tværnationale lister kan bidrage til en mere nuanceret EU-debat, når der både skal sættes kryds ved en national og en tværnational kandidat.
Det er dog endnu uklart, hvordan man ønsker at organisere tværnationale lister i forhold til fordelingen af opstillede. Ved en ujævn fordeling risikerer man at ende med det modsatte resultat af det tilsigtede, fordi nogle nationale interesser risikerer at få forrang over andre. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring et sådant opstillingssystem, før der tages endeligt stilling til spørgsmålet.

Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het verbod op eigendom van spelers in de Europese sport door derde partijen  
- P8_DCL(2015)0066 - Vervallen  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 12-02-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen