Markus
PIEPER

Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode Markus PIEPER

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

12-09-2008 REGI_AD(2008)409507 PE 409.507v02-00 REGI
Markus PIEPER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

11-09-2008 REGI_AD(2008)409506 PE 409.506v02-00 REGI
Markus PIEPER

ADVIES inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek programma "Samenwerking" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-13) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

23-02-2006 AGRI_AD(2006)365080 PE 365.080v03-00 AGRI
Markus PIEPER

ADVIES betreffende het Witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang

21-06-2005 REGI_AD(2005)355557 PE 355.557v02-00 REGI
Markus PIEPER