Veuillez remplir ce champ
Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

8e zittingsperiode Markus PIEPER

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 24-06-2016 / 22-01-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 14-09-2016 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 05-07-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (debat) DE

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-606-0000)

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart (debat) DE

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-594-0000)

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart (debat) DE

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-615-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

09-09-2014 CONT_AD(2014)536026 PE536.026v02-00 CONT
Markus PIEPER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

28-03-2017 TRAN_AD(2017)593810 PE593.810v03-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

23-03-2017 TRAN_AD(2017)594092 PE594.092v02-00 TRAN
Inés AYALA SENDER Dominique RIQUET

ADVIES over sociale dumping in de Europese Unie

08-04-2016 TRAN_AD(2016)571803 PE571.803v02-00 TRAN
Jens NILSSON

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de Europese blauwe kaart voor migratie (blauwekaartregeling)

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Vervallen
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 29 - 07-09-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles