Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , München

7de zittingsperiode Christian EHLER

Fracties

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter

 • 17-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 17-09-2009 / 12-02-2012 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 13-02-2012 / 15-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad

11-11-2011 ITRE_AD(2011)472192 PE 472.192v02-00 ITRE
Christian EHLER

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg