Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , München

8e zittingsperiode Christian EHLER

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter

 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Ondervoorzitter

 • 11-09-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 10-09-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 15-02-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

27-11-2018 A8-0401/2018 PE625.305v02-00 ITRE
Dan NICA

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

27-01-2015 AFET_AD(2015)541620 PE541.620v02-00 AFET
Christian EHLER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub

03-04-2017 ITRE_AD(2017)597734 PE597.734v02-00 ITRE
Eva KAILI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

27-04-2015 ITRE_AD(2015)549399 PE549.399v03-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

ADVIES inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

15-04-2015 ITRE_AD(2015)551763 PE551.763v02-00 ITRE
Kathleen VAN BREMPT

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Contact

Bruxelles

Strasbourg