Please fill this field
Sophia in 't VELD Sophia in 't VELD
Sophia in 't VELD

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Democraten 66 (Nederland)

Geboortedatum : , Vollenhove

6de zittingsperiode Sophia in 't VELD

Fracties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Democraten 66 (Nederland)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Plaatsvervanger

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming

06-06-2008 ECON_AD(2008)405873 PE 405.873v02-00 ECON
Sophia in 't VELD

ADVIES inzake de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt

18-06-2007 ECON_AD(2007)386643 PE 386.643v03-00 ECON
Sophia in 't VELD

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over obstetrische fistels

12-02-2007 P6_DCL(2007)0017 Vervallen
Véronique MATHIEU HOUILLON Anne VAN LANCKER Luisa MORGANTINI Hiltrud BREYER Sophia in 't VELD
Datum bekendmaking : 12-02-2007
Vervaldatum : 14-05-2007
Aantal ondertekenaars : 176 - 14-05-2007

Schriftelijke verklaring over het bestrijden van homopesten

31-01-2007 P6_DCL(2007)0011 Vervallen
Michael CASHMAN Sophia in 't VELD Raül ROMEVA i RUEDA Alexander STUBB John BOWIS
Datum bekendmaking : 31-01-2007
Vervaldatum : 30-04-2007
Aantal ondertekenaars : 239 - 30-04-2007

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Strasbourg