Veuillez remplir ce champ
Sophia in 't VELD Sophia in 't VELD
Sophia in 't VELD

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Democraten 66 (Nederland)

Geboortedatum : , Vollenhove

7de zittingsperiode Sophia in 't VELD

Fracties

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Nederland)

Ondervoorzitter

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 08-10-2009 / 27-01-2010 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

04-02-2014 LIBE_AD(2014)524542 PE 524.542v03-00 LIBE
Axel VOSS

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen

15-01-2014 LIBE_AD(2014)514755 PE 514.755v02-00 LIBE
Carl SCHLYTER

ADVIES inzake het EU-stappenplan tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit

06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816 PE 519.816v02-00 FEMM
Minodora CLIVETI

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, het recht op onderwijs en het verbod van discriminatie in verband met religieuze symbolen

14-12-2009 P7_DCL(2009)0069 Vervallen
Sophia in 't VELD Gianni VATTIMO Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Stanimir ILCHEV Jean-Marie CAVADA
Datum bekendmaking : 14-12-2009
Vervaldatum : 25-03-2010
Aantal ondertekenaars : 100 - 25-03-2010

Schriftelijke verklaring over de hiv-patentgemeenschap van UNITAID

19-10-2009 P7_DCL(2009)0055 Vervallen
Michael CASHMAN David MARTIN Raül ROMEVA i RUEDA Santiago FISAS AYXELÀ Sophia in 't VELD
Datum bekendmaking : 19-10-2009
Vervaldatum : 11-02-2010
Aantal ondertekenaars : 195 - 11-02-2010

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M055
  1047 Bruxelles