Veuillez remplir ce champ
Milan CABRNOCH Milan CABRNOCH
Milan CABRNOCH
Tsjechië

Geboortedatum : , Čáslav

7de zittingsperiode Milan CABRNOCH

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Voorzitter

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden

11-12-2012 EMPL_AD(2012)496461 PE 496.461v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH

ADVIES over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

29-09-2011 EMPL_AD(2011)467172 PE 467.172v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid

18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732 PE 519.732v02-00 EMPL
David CASA

ADVIES inzake SOLVIT

17-12-2013 EMPL_AD(2013)519559 PE 519.559v02-00 EMPL
Martin KASTLER

ADVIES inzake een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu

18-10-2013 EMPL_AD(2013)514576 PE 514.576v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.