Veuillez remplir ce champ
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Spanje - Partido Popular (Spanje)

Geboortedatum : , Pamplona

7de zittingsperiode Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Fracties

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spanje)

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 29-01-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

04-12-2013 JURI_AD(2013)516897 PE 516.897v02-00 JURI
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp

26-03-2012 JURI_AD(2012)480514 PE 480.514v02-00 JURI
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring ter nagedachtenis aan en uit waardering voor Václav Havel, voormalig president van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek en verdediger van de mensenrechten

17-04-2012 P7_DCL(2012)0018 Vervallen
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Alexander Nuno PICKART ALVARO Edit HERCZOG Zuzana ROITHOVÁ
Datum bekendmaking : 17-04-2012
Vervaldatum : 17-07-2012
Aantal ondertekenaars : 141 - 05-07-2012

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

 • European Parliament
  Altiero Spinelli 10E108

  1047 Bruxelles