Vito
BONSIGNORE

Ontwerpresolutie(s) - 7de zittingsperiode Vito BONSIGNORE

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement