Please fill this field
Younous OMARJEE Younous OMARJEE
Younous OMARJEE

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Frankrijk - La France Insoumise (Frankrijk)

Geboortedatum : , Saint-Denis (Réunion)

7de zittingsperiode Younous OMARJEE

Fracties

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Frankrijk)

Ondervoorzitter

  • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden

  • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 18-01-2012 / 13-03-2012 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

  • 10-01-2012 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 10-01-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

27-03-2013 REGI_AD(2013)505979 PE 505.979v04-00 REGI
Younous OMARJEE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

08-11-2012 REGI_AD(2012)494633 PE 494.633v02-00 REGI
Younous OMARJEE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid

20-09-2012 REGI_AD(2012)489430 PE 489.430v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie

16-10-2013 REGI_AD(2013)519804 PE 519.804v02-00 REGI
Patrice TIROLIEN

ADVIES inzake de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid – overkoepelende mededeling

07-05-2012 REGI_AD(2012)483783 PE 483.783v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA

ADVIES inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

07-05-2012 REGI_AD(2012)483782 PE 483.782v02-00 REGI
Ana Maria MIRANDA PAZ

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over regionale strategieën met betrekking tot duurzame energie op de eilanden van de EU

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Vervallen
Nuno TEIXEIRA Maurice PONGA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Rosa ESTARÀS FERRAGUT Patrice TIROLIEN Younous OMARJEE François ALFONSI Seán KELLY Gabriel MATO Giommaria UGGIAS
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 62 - 21-01-2014

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg