Please fill this field
Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Ondervoorzitter

Nederland - Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Geboortedatum : , Spaubeek

6de zittingsperiode Esther de LANGE

Fracties

 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Leden

 • 26-04-2007 / 12-03-2008 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger

 • 24-04-2007 / 05-06-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 13-03-2008 / 13-07-2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

all-activities

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013

21-01-2009 AGRI_AD(2009)405877 PE 405.877v02-00 AGRI
Esther de LANGE

ADVIES inzake het Witboek sport

27-03-2008 LIBE_AD(2008)400541 PE 400.541v02-00 LIBE
Esther de LANGE

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

12-11-2007 FEMM_AD(2007)392187 PE 392.187v02-00 FEMM
Esther de LANGE

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de al te grote maatschappelijke druk in de richting van een uiterst slanke figuur

03-12-2008 P6_DCL(2008)0101 Vervallen
Esther de LANGE Ivo BELET Niels BUSK Esther HERRANZ GARCÍA Catherine STIHLER
Datum bekendmaking : 03-12-2008
Vervaldatum : 26-03-2009
Aantal ondertekenaars : 72 - 27-03-2009

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Strasbourg