Please fill this field
Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Ondervoorzitter

Nederland - Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Geboortedatum : , Spaubeek

8e zittingsperiode Esther de LANGE

Fracties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Ondervoorzitter

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Ondervoorzitter

 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Leden

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over vermiste vluchtelingenkinderen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Vervallen
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Mariya GABRIEL
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over het opzetten van een vrijwillig uitmuntendheidsprogramma voor digitale scholen in de hele EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Vervallen
Brian HAYES Deirdre CLUNE Marlene MIZZI Miriam DALLI Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Roberta METSOLA Ivo BELET Tom VANDENKENDELAERE Esther de LANGE
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 48 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over de vernieuwing van de aanbevelingen van 2001 van de Commissie over de maximaal toegestane alcoholconcentratie in het bloed bij bestuurders van motorvoertuigen

07-09-2015 P8_DCL(2015)0041 Vervallen
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Martina DLABAJOVÁ Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 64 - 08-12-2015

Verklaringen

Contact

Bruxelles

Strasbourg