Emmanouil
ANGELAKAS

Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode Emmanouil ANGELAKAS

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de actieve dialoog met de burgers over Europa

13-02-2009 REGI_AD(2009)416667 PE 416.667v02-00 REGI
Emmanouil ANGELAKAS

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten

12-12-2008 IMCO_AD(2008)415148 PE 415.148v04-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

09-04-2008 IMCO_AD(2008)400706 PE 400.706v02-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS