• María Antonia   AVILÉS PEREA  

María Antonia AVILÉS PEREA : Verslag(en) - als rapporteur - 5de zittingsperiode 

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2001 Afdeling II - Raad (SEC(2002)0405 - C5-0243/2002 - 2002/2103(DEC)), Afdeling IV - Hof van Justitie (SEC(2002) 0405 - C5-0244/2002 - 2002/2104(DEC)), Afdeling V - Rekenkamer (SEC(2002)0405 - C5-0245/2002 - 2002/2105(DEC)), Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité (SEC(2002)0405 - C5-0246/2002 - 2002/2106(DEC)), Afdeling VII - Comité van de regio's (SEC(2002)0405 - C5-0247/2002 - 2002/2107(DEC)), Afdeling VIII - Europese Ombudsman (SEC(2002)0405 - C5-0248/2002 - 2002/2108(DEC)) - Commissie begrotingscontrole  
- A5-0101/2003 -  
-
CONT 
Verslag over de gevolgen van de globalisering voor de vrouwelijke immigranten uit de mediterrane landen - Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen  
- A5-0058/2001 -  
-
FEMM 
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van besluit van de het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma (het programma DAPHNE) (2000-2003) betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen - Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen  
- A5-0056/1999 -  
-
FEMM