Anna Maria
CORAZZA BILDT

Schriftelijke stemverklaringen - 8e zittingsperiode Anna Maria CORAZZA BILDT

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Stand van het debat over de toekomst van Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EN

13-02-2019

In the report on the state of the debate on the future of Europe, I strongly support as much as possible moving towards qualified majority voting in the Council to avoid important initiatives getting blocked there. However, I voted against the Spitzenkandidat process to elect the president of the Commission. The current process of lifting forward one candidate per political group politicises the election process for this role without a legal basis in the Treaties. The president of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups. Furthermore, I do not support the principle of differentiated integration, although I understand it is a political reality that we have to deal with. One way forward is to focus on what we can do better together at EU level. Promise less and deliver more on key issues.

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EN

12-02-2019

. ‒ I fully support Parliament’s power of scrutiny and oversight over the Commission’s work. However, I voted against the Spitzenkandidaten process to elect the President of the Commission. The current process of putting forward one candidate per political group is politicising the election of this role without a legal base in the Treaties. The President of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups.

Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN

17-01-2019

I voted in favour of the EU Rights and Values programme that will give the possibility to continue funding of projects to prevent and combat violence against women and children, to increase citizens’ participation and will facilitate civil society in promoting fundamental rights, democracy and the rule of law. In times where populists and extreme forces are growing in Europe, I am proud that the European Parliament today took a strong stand to defend civil society, fundamental rights and the rule of law. I don’t support however the increase of the budget for this programme and hope that in the future negotiations with the Council, our institutions will reach an agreement based on a more realistic budget.

Vaststelling van het InvestEU-programma (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SV

16-01-2019

. – Vi har röstat för förslaget om InvestEU. Det finns en rad fördelar med att samla EU:s finansieringsprogram under samma tak. Vi välkomnar ett effektivt finansieringsprogram som kan bidra till satsningar på forskning och innovation. Vi är däremot skeptiska till den förlängning av Efsi som InvestEU innebär.

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) EN

11-09-2018

I supported the report to combat mobbing and sexual harassment against women in the workplace, in public spaces and in political life. Women and girls should feel free and safe from violence in the work environment as well as when they go to music festivals or a walk in park. It is also important to prevent and combat hate speech and harassment against women in politics, including online. It is about combating gender stereotypes, training in working environments and protecting the victims. It is also about promoting equality between women and men and women participation in all professions to limit men’s abuse of power. I will continue to be committed for zero tolerance for violence against women and girls.

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) SV

12-12-2017

Betänkandet var mycket brett och spänner över många politiska frågor. Försvar av minoriteters rättigheter, EU-medborgares rättigheter i spåren av Brexit och mycket annat är saker jag stödjer. Dessvärre innehöll betänkandet även förslag på EU-lagstiftning för kvotering av bolagsstyrelser, så kallade Pan-Europeiska vallistor, och EU-lagstiftning på områden som bör vara nationella. Jag valde därför att rösta emot betänkandet.

Verslag 2016 over Turkije (A8-0234/2017 - Kati Piri) SV

06-07-2017

Jag röstade för betänkandet om kommissionens rapport om Turkiet men emot att avbryta medlemskapsförhandlingarna. Den kritik som riktas mot utvecklingen i Turkiet är i många fall berättigad, inte minst när det gäller yttrande- och mediefrihet. Journalister, tjänstemän, akademiker, poliser och oppositionspolitiker och andra som fängslats efter kuppförsöket måste få en rättvis rättegång.
Turkiet går onekligen åt fel håll, då de föreslagna konstitutionella reformerna skulle gå emot Köpenhamnskriterierna. Samtidigt ska vi erkänna vikten av en fortsatt konstruktiv dialog med Turkiet. Demokrati, stark rättsstat och politisk pluralism är de grundläggande förutsättningarna för Turkiets framtida utveckling och integration i EU. Jag anser det både kontraproduktivt och farligt att vända ryggen mot Turkiet; det vore även ett svek mot landets civilsamhälle. Att frysa medlemsförhandlingarna skulle framför allt drabba Turkiets befolkning, inte dess regering.

De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) EN

14-06-2017

I voted in favour of preventing and ending gender pension gaps in the EU. Women economic empowerment is crucial to achieve gender equality. By being economically, independent women acquire freedom. We need to ensure therefore that women will not lose economic empowerment at the age of retirement. It is important to join forces at all levels to raise awareness, putting pressure on Member States to take concrete actions to address the multiple causes of pension pay gap and share best practices at EU level. Policies and legislation to reform these areas, however, should be dealt at national level, respecting the fact that wages, working time, pensions, parental leave and unemployment benefits are national competences.

Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) SV

01-06-2017

Ukraina utkämpar ett krig på EU:s vägnar. Det har inneburit svåra påfrestningar för landets ekonomi. Därför är det mycket välkommet att ge tullättnader och ökade kvoter för export till EU av varor som är av stor vikt för Ukrainas ekonomi. Dock beklagar jag att Europaparlamentet valde att minska de tullättnader som kommissionen ursprungligen föreslog. För det första får handelslättnaderna inte hela den avsedda effekten. För det andra skickar det helt fel signaler om att EU inte stöder Ukraina fullt ut.

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) SV

18-05-2017

Att nu kunna använda sina digitala tjänster gränslöst i Europa är ett stort steg för europeiska konsumenter. Nu kommer konsumenterna att få tillgång till sitt nationella utbud även på resande fot. Tillsammans med de nya reglerna för roaming är portabilitetsreglerna ett viktigt steg mot att förverkliga den Digitala Inre Marknaden.

e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (A8-0041/2017 - Ramón Jáuregui Atondo) SV

16-03-2017

Jag röstade för betänkandet om e-demokrati eftersom jag värnar öppenhet och tillgänglighet. E-demokrati har potential att öka medborgarnas delaktighet i politiska beslut och öka transparensen kring hur beslut fattas. Det är ett sätt att stärka kopplingen mellan folkvalda och civilsamhället utan att skapa onödig byråkrati.
Jag anser att e-omröstning är viktig för att öka delaktigheten, särskilt för att underlätta för medborgare i utlandet att rösta i sitt hemland. Dock är det viktigt att snabba på utvecklingen av system som kan säkerställa säkerheten och den personliga integriteten innan man kan införa detta.

Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) SV

15-03-2017

Jag stöder den så kallade kontrollförordningen eftersom det är ett viktigt steg för att bekämpa matfusk. Jag har drivit på för att man ska motarbeta straffrihet och prioritera kampen mot livsmedelsfusk samt för att livsmedelsföretag ska ta större ansvar för hälsoaspekten av mat. Gemensamma standarder för kontroller i livsmedelskedjan ökar spårbarheten och minimerar risken för bedrägeri. På så sätt ökar tryggheten för konsumenter att de får vad de betalar för.

Afvalstoffen (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) SV

14-03-2017

Jag stödjer paketet om cirkulär ekonomi för att det främjar hållbarhet på ett enhetligt sätt. Det är viktigt med gemensamma standarder och metoder för att mäta och minska Europas avfall. Jag har varit särskilt involverad i att ta fram bra och tydliga regler för att minska EU:s matsvinn. Matsvinn är både ett ekonomiskt, miljömässigt och etiskt problem. I Europaparlamentet har vi röstat för att för första gången förstärka verktygen för att minska svinnet genom en gemensam definition, metod och avfallshierarki som gör det möjligt att mäta och jämföra framstegen i samtliga medlemsländer.

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) EN

14-03-2017

I voted in favour of the report to promote equality between women and men in the EU. More needs to be done in the labour market, breaking the glass ceiling and eliminating the gender pay gap. It is time to recognise that female entrepreneurship is an asset for our growth and economy. Combating violence against women and girls is also key to achieving equality. I call on Member States to ratify and implement the Istanbul Convention to strengthen our tools to prevent violence, combat impunity and protect victims. This is about changing attitudes, combating stereotypes and promoting a culture of respect. We need to join forces to empower women, free them from violence and increase their representation in all sectors and within the decision-making process. However, decisions concerning gender quotas or family policies, such as maternity leave, should be taken at national level, not at EU level.

Terrorismebestrijding (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN

16-02-2017

. ‒ I strongly support the new directive to prevent and combat terrorism, which will increase security in the EU. We are increasing cross-border cooperation to combat terrorism and radicalisation. We are strengthening control of EU external borders by introducing identity checks against databases, including for EU citizens, in order to ascertain when foreign fighters enter and leave the EU. We are making it easier for Member States to exchange information and tackle online propaganda by extremists and to track new forms of terrorism financing. We are also increasing the protection of victims, by establishing common standards that all Member States will have to apply.

Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) SV

16-02-2017

Jag röstade emot betänkandet eftersom det förslog ett stort antal förändringar som för det europeiska samarbetet åt fel håll och inkräktar på det nationella självbestämmandet. EU:s problem är att vi inte efterlever existerande regler. Att införa nya regler löser inte detta.
Bland de problematiska förslagen återfanns europeisk beskattningsrätt, skatteministerium och finansminister; europeisk istället för nationell reglering av sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor som arbetslöshetsersättning och minimilöner; revidering av europeiska vallagar och skattelagar.

Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN

14-02-2017

I fully supported the report on promoting gender equality in mental health and medical research. It is important to recognise that there are specific illnesses that affect women more than men or that are peculiar to women. These illnesses have a different effect on women’s mental health. It is time that Member States raise awareness and increase resources for gender-specific medical research, as the Karolinska Institute has been pioneer in introducing, and women’s health organisations such as the 1.6 Million Club have been actively promoting for years.