Jean-Paul BESSET : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Leden 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
  • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij
  • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Commissie vervoer en toerisme
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
ADVIES inzake de herziening van het zesde milieuactieprogramma en de vaststelling van de prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanscherping van het verbod op het afsnijden van haaienvinnen in de Europese Unie  
- P7_DCL(2010)0071 - Aangenomen  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Datum van aanneming : 16-12-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0497
Aantal ondertekenaars : 423 - 16-12-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen