Please fill this field
João FERREIRA João FERREIRA
João FERREIRA

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Ondervoorzitter

Portugal - Partido Comunista Português (Portugal)

Geboortedatum : , Lisboa

7de zittingsperiode João FERREIRA

Fracties

  • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
  • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Ondervoorzitter

National parties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Comunista Português (Portugal)

Leden

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij
  • 16-09-2009 / 03-02-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

Plaatsvervanger

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

20-09-2012 PECH_AD(2012)487813 PE 487.813v04-00 PECH
João FERREIRA

ADVIES inzake het verslag van de Commissie over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid van de EU in 2011

06-09-2012 PECH_AD(2012)492581 PE 492.581v02-00 PECH
João FERREIRA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

08-05-2012 ENVI_AD(2012)480761 PE 480.761v04-00 ENVI
João FERREIRA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalverordening)

05-02-2014 ENVI_AD(2014)522867 PE 522.867v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012

23-01-2014 PECH_AD(2014)523110 PE 523.110v02-00 PECH
Gabriel MATO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III - Commissie

23-01-2014 PECH_AD(2014)523109 PE 523.109v02-00 PECH
Gabriel MATO

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Pollution of the river Tinto EN

17-04-2014 E-005169/2014 Commissie

Bolhão market, Porto EN

17-04-2014 E-005168/2014 Commissie

Leixões rail line, Portugal EN

17-04-2014 E-005167/2014 Commissie

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale slavernij

15-04-2013 P7_DCL(2013)0002 Vervallen
Jean-Jacob BICEP Eva JOLY João FERREIRA Bill NEWTON DUNN Jean-Luc BENNAHMIAS Britta THOMSEN Marc TARABELLA John ATTARD-MONTALTO Filip KACZMAREK Gay MITCHELL Søren Bo SØNDERGAARD Ivo VAJGL
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 116 - 15-07-2013

Schriftelijke verklaring over het instellen van een Europese voorlichtingsweek over hartstilstand

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Aangenomen
Antigoni PAPADOPOULOU João FERREIRA Jim HIGGINS Antonyia PARVANOVA Raül ROMEVA i RUEDA
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Datum van aanneming : 14-06-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0266
Aantal ondertekenaars : 395 - 14-06-2012

Schriftelijke verklaring over de bescherming van water als openbaar goed

10-11-2010 P7_DCL(2010)0086 Vervallen
Giommaria UGGIAS François ALFONSI Véronique DE KEYSER João FERREIRA Niccolò RINALDI
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 226 - 17-02-2011

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg