Jens
ROHDE

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Jens ROHDE

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

10-10-2018 TRAN_AD(2018)625564 PE625.564v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE621.062v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE615.361v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) voor het begrotingsjaar 2016

28-02-2018 TRAN_AD(2018)613308 PE613.308v03-00 TRAN
Markus FERBER

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

05-10-2017 JURI_AD(2017)605974 PE605.974v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

04-10-2017 JURI_AD(2017)602928 PE602.928v04-00 JURI
Evelyn REGNER

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

19-09-2017 JURI_AD(2017)602948 PE602.948v03-00 JURI
Evelyn REGNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming.

08-03-2017 JURI_AD(2017)595729 PE595.729v03-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2015 AGRI_AD(2015)539853 PE539.853v02-00 AGRI
Peter JAHR