Veuillez remplir ce champ
Jens ROHDE Jens ROHDE
Jens ROHDE
Denemarken

Geboortedatum : , Holstebro

8e zittingsperiode Jens ROHDE

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 18-12-2015 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denemarken)
  • 19-12-2015 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Denemarken)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • 19-01-2017 / 05-03-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
  • 08-03-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (debat) EN

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-018-0000)

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (debat) DE

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-025-0000)

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (debat) DA

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-036-0000)

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

23-10-2017 AGRI_AD(2017)604528 PE604.528v03-00 AGRI
Jens ROHDE

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

10-10-2018 TRAN_AD(2018)625564 PE625.564v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE621.062v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.