Veuillez remplir ce champ
Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
Monika HOHLMEIER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Duitsland)

Geboortedatum : , München

7de zittingsperiode Monika HOHLMEIER

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Duitsland)

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

10-10-2012 CONT_AD(2012)480659 PE 480.659v02-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ADVIES inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de goedkeuringsprocedure inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020

20-09-2012 LIBE_AD(2012)489475 PE 489.475v02-00 LIBE
Monika HOHLMEIER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

17-09-2012 BUDG_AD(2012)492558 PE 492.558v02-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

25-09-2012 BUDG_AD(2012)491282 PE 491.282v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

18-09-2012 BUDG_AD(2012)491280 PE 491.280v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)

18-09-2012 BUDG_AD(2012)491278 PE 491.278v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg