Please fill this field
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Jasło

7de zittingsperiode Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Leden

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie juridische zaken
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

18-12-2013 REGI_AD(2013)522783 PE 522.783v03-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)

12-06-2012 REGI_AD(2012)487681 PE 487.681v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ADVIES inzake kwaliteitsbeheer voor de Europese statistiek

27-01-2012 REGI_AD(2012)480521 PE 480.521v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad

28-06-2012 REGI_AD(2012)486225 PE 486.225v03-00 REGI
María IRIGOYEN PÉREZ

ADVIES inzake "Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en humanitaire hulp"

22-06-2011 REGI_AD(2011)464790 PE 464.790v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Oestrogens and oncological diagnostics EN

18-02-2014 E-001864/2014 Commissie

Fuel produced from algae EN

18-10-2013 E-011932/2013 Commissie

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg