Please fill this field
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Jasło

8e zittingsperiode Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fracties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Leden

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 12-07-2018 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen

19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829 PE554.829v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885 PE623.885v02-00 TRAN
Michael DETJEN

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) PL

16-01-2019

Wskutek wielu afer i kontrowersji związanych z dopuszczaniem do obrotu środków ochrony roślin, zwłaszcza glifosatu, będącego substancją czynną powszechnie stosowaną w herbicydach, powołana została w PE specjalna komisja, której głównym celem było usprawnienie unijnej procedury zatwierdzania pestycydów.
Głosowane dziś sprawozdanie z prac komisji skupia się na kilku głównych problemach, w tym m.in. na poprawie przejrzystości, publicznym dostępie do badań, ich pełnej przejrzystości oraz unikaniu konfliktu interesów, a także, co najważniejsze, na zadbaniu o to, by żywność trafiająca na nasze stoły była bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów, którzy ją spożywają.
Rozbieżne oceny dotyczące szkodliwości i rakotwórczości samego glifosatu w sposób znaczący podważyły zaufanie konsumentów zarówno do instytucji odpowiedzialnych za ich wydawanie, jak również do samej metodologii ich przeprowadzania.
Przegłosowane dziś sprawozdanie wskazuje rozwiązania i procedury mające na celu wzmocnienie i tak stojącego już na bardzo wysokim poziomie procesu autoryzacji pestycydów w UE, dlatego mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz równowagę rynku wewnętrznego, zagłosowałam za zaproponowanymi rozwiązaniami.

Autonoom rijden in het Europees vervoer (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) PL

15-01-2019

Celem sprawozdania jest określenie wspólnej wizji w zakresie przyszłości mobilności w Europie i w Polsce, stworzenie podstaw prawnych, a także zapewnienie polskim obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznych, inteligentnych i jednolitych rozwiązań technologicznych tak potrzebnych dla prawidłowego zastosowania pojazdów autonomicznych.
Rewolucja w dziedzinie mobilności cyfrowej nie jest utopią, a powoli staje się faktem – powstają już nowe modele biznesowe rozwijające innowacyjne usługi, technologie cyfrowe wykorzystywane w projektowanych pojazdach autonomicznych. Trzeba pamiętać, że nowe samochody w coraz większym stopniu polegają na oprogramowaniu i łączności.
W sprawozdaniu mówimy o kwestiach dotyczących technologii przekazywania danych, zasadach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także o rozwiązaniach dla producentów samochodów i oprogramowania, bo to oni będą musieli opracować faktyczne rozwiązania w dziedzinie nowej mobilności.
Głosowałam za tym sprawozdaniem, bo chcę aby Europa, w tym Polska, pozostała na czele globalnej rewolucji cyfrowej.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) PL

12-12-2018

Program „Horyzont Europa” to najambitniejszy na świecie instrument finansowania nauki i innowacji, w szczególności jeśli chodzi o wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Szczególnie istotnym problemem, który podjęliśmy, jest luka w wykorzystaniu programu pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Bardzo się cieszę, że udało się włączyć do funduszu środki na badania w zakresie technologii kosmicznych, co może pozytywnie wpłynąć np. na rozwój Doliny Lotniczej i działających tam przedsiębiorców, a w konsekwencji doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy. Głosowałam za przyjęciem tego istotnego sprawozdania.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg