Cornelia
ERNST

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Cornelia ERNST

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

05-12-2018 LIBE_AD(2018)630530 PE630.530v02-00 LIBE
Sophia in 't VELD

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

08-11-2018 LIBE_AD(2018)625435 PE625.435v02-00 LIBE
Soraya POST

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

19-10-2018 LIBE_AD(2018)625438 PE625.438v02-00 LIBE
Soraya POST

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394 PE615.394v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ADVIES inzake een Europese strategie betreffende coöperatieve slimme vervoerssystemen

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952 PE593.952v03-00 LIBE
Angelika MLINAR

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370 PE582.370v03-00 LIBE
Marju LAURISTIN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955 PE583.955v02-00 ITRE
Carlos ZORRINHO

ADVIES "Naar een akte voor een digitale interne markt"

01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643 PE567.643v02-00 LIBE
Michał BONI

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

20-04-2015 ITRE_AD(2015)549303 PE549.303v03-00 ITRE
José BLANCO LÓPEZ

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558 PE546.558v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT