Cornelia
ERNST

Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 8e zittingsperiode Cornelia ERNST

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen

07-12-2018 A8-0436/2018 PE627.780v02-00 LIBE
Gérard DEPREZ

VERSLAG over de strijd tegen cybercriminaliteit

26-07-2017 A8-0272/2017 PE604.566v03-00 LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI