Please fill this field
Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Slovenië - Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Geboortedatum : , Ljubljana

7de zittingsperiode Milan ZVER

Fracties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Leden

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over nieuwe technologieën en open leermiddelen

25-03-2014 A7-0249/2014 PE 524.493v02-00 CULT
Cătălin Sorin IVAN

VERSLAG over een andere kijk op onderwijs

01-10-2013 A7-0314/2013 PE 510.619v02-00 CULT
Katarína NEVEĎALOVÁ

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie

28-01-2011 CULT_AD(2011)450958 PE 450.958v02-00 CULT
Maria BADIA i CUTCHET

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring inzake het recht op cultuur als een grondrecht van de burgers van de Unie

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Vervallen
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 133 - 17-04-2014

Schriftelijke verklaring over het beschermen van kinderen en hun rechten op het internet (op kinderen gerichte ‘namespace’)

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Vervallen
Tanja FAJON Amelia ANDERSDOTTER Jan BŘEZINA Maria da Graça CARVALHO Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Cristiana MUSCARDINI Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Milan ZVER
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 230 - 10-12-2013

Schriftelijke verklaring over de bevordering van de rechtskennis in het onderwijs

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Vervallen
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 58 - 10-12-2013

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg