Please fill this field
Nuno MELO Nuno MELO
Nuno MELO

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Portugal - Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (Portugal)

Geboortedatum : , Joane

7de zittingsperiode Nuno MELO

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Portugal)

Ondervoorzitter

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement

31-01-2014 LIBE_AD(2014)524605 PE 524.605v02-00 LIBE
Nuno MELO

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

The Serralves Foundation, Portugal EN

20-02-2014 P-001970/2014 Commissie

Referendum in Switzerland EN

17-02-2014 E-001793/2014 Commissie

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over opneming van de wijnbouw in het immateriële werelderfgoed van de mensheid

20-05-2013 P7_DCL(2013)0009 Vervallen
Esther HERRANZ GARCÍA Pilar AYUSO Michel DANTIN Joseph DAUL Paolo DE CASTRO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Iratxe GARCÍA PÉREZ Elisabeth JEGGLE Ana Maria MIRANDA PAZ Giancarlo SCOTTÀ Czesław Adam SIEKIERSKI Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Maria do Céu PATRÃO NEVES Nuno MELO Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
Datum bekendmaking : 20-05-2013
Vervaldatum : 20-08-2013
Aantal ondertekenaars : 132 - 20-08-2013

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg