Please fill this field
Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Oostenrijk - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Oostenrijk)

Geboortedatum : , Wien

7de zittingsperiode Evelyn REGNER

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Oostenrijk)

Ondervoorzitter

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
 • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Commissie juridische zaken
 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Leden

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

03-03-2014 JURI_AD(2014)526192 PE 526.192v03-00 JURI
Evelyn REGNER

ADVIES inzake het achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)

21-06-2012 AFCO_AD(2012)483487 PE 483.487v02-00 AFCO
Evelyn REGNER

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, de Republiek Korea, Verenigde Staten van Amerika, Japan, het Koninkrijk Marokko, de Verenigde Mexicaanse Staten, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore en de Zwitserse Bondsstaat

04-06-2012 JURI_AD(2012)487684 PE 487.684v02-00 JURI
Evelyn REGNER

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad

07-11-2013 JURI_AD(2013)521523 PE 521.523v02-00 JURI
Dimitar STOYANOV

ADVIES inzake gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - 19e verslag "De wetgeving verbeteren" 2011

17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776 PE 514.776v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

ADVIES inzake verbetering van het internationaal privaatrecht: bevoegdheidsregels inzake werkgelegenheid

05-09-2013 EMPL_AD(2013)510701 PE 510.701v02-00 EMPL
Ria OOMEN-RUIJTEN

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over invoering van een Europese Actiedag tegen mobbing en pesterij op het werk

14-02-2011 P7_DCL(2011)0004 Vervallen
Angelika WERTHMANN Evelyn REGNER Ulrike LUNACEK
Datum bekendmaking : 14-02-2011
Vervaldatum : 16-05-2011
Aantal ondertekenaars : 76 - 17-05-2011

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.

Contact

Bruxelles

Strasbourg