Please fill this field

Zoek

Medewerkers Soort Leden
L P d.o.o.
Betalingsgemachtigden
Romana JERKOVIĆ
Morgane Delphine L'HARIDON
Geaccrediteerde medewerkers (groep)
David CORMAND
Marie TOUSSAINT
Bertrand Herve Jean-Marc L'HUILLIER
Geaccrediteerde medewerkers (groep)
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Pascal DURAND
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valérie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Nathalie LOISEAU
Dominique RIQUET
Stéphane SÉJOURNÉ
Irène TOLLERET
Véronique TRILLET-LENOIR
Marie-Pierre VEDRENNE
Stéphanie YON-COURTIN
Chrysoula ZACHAROPOULOU
LA COMPTABILITE
Betalingsgemachtigden
Christophe GRUDLER
Francjsco LA MANNA
Dienstverleners
Antonio Maria RINALDI
Giorgio LA PORTA
Geaccrediteerde medewerkers
Antonio Maria RINALDI
Karl Oskar Alexander LAANG
Geaccrediteerde medewerkers
Nils TORVALDS
Merry-Lène Lise-May LABALLE
Geaccrediteerde medewerkers
Eric ANDRIEU
Sarah LABARBE
Plaatselijke medewerkers
Alexandra GEESE
AUDE MARIE LABASTE
Geaccrediteerde medewerkers
Karima DELLI
Laad meer
Medewerkers van de ondervoorzitters/van de quaestoren
Assistenten van ondervoorzitters en quaestoren zijn tijdelijke functionarissen van het Europees Parlement die de ondervoorzitter of quaestor in de uitoefening van zijn taak als ondervoorzitter of quaestor bijstaan, met name in verband met de vergaderingen van het Bureau, van de quaestoren of de werkgroepen daarvan, en hun specifieke portefeuilles. Zij werken onder de leiding en het gezag van hun ondervoorzitter of quaestor die zij ook kunnen vergezellen op dienstreizen, onder specifieke voorwaarden die door het Bureau worden vastgesteld.
Geaccrediteerde medewerkers
Geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) zijn door een of meerdere (gegroepeerde) leden van het Europees Parlement gekozen personen die worden aangeworven op grond van een rechtstreekse overeenkomst met het Europees Parlement (EP). Zij werken in de gebouwen van het Parlement, in een van de drie vergaderplaatsen - Brussel, Straatsburg of Luxemburg - en staan de leden rechtstreeks bij in hun werk, onder hun leiding en gezag en in een relatie van wederzijds vertrouwen.
Plaatselijke medewerkers
Plaatselijke medewerkers zijn natuurlijke personen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met leden om hen bij te staan in de lidstaat waar zij verkozen zijn. Deze overeenkomsten vallen onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Dienstverleners
Een dienstverlener is een natuurlijke of rechtspersoon die een dienstcontract heeft gesloten met een lid om deze bij te staan in de lidstaat waar hij of zij verkozen is. De te verlenen diensten moeten doelgericht, nauwkeurig omschreven en rechtstreeks verbonden zijn met de uitoefening van het mandaat van het lid. De overeenkomst valt onder het nationale recht van de lidstaat in kwestie.
Betalingsgemachtigden
Derdebetalenden zijn natuurlijke of rechtspersonen die naar behoren zijn gemachtigd in een lidstaat om beroepshalve de fiscale en sociale-zekerheidsaspecten die voortvloeien uit de door het lid gesloten arbeidsovereenkomsten of dienstencontracten (krachtens het nationale recht van de lidstaat en, in voorkomend geval, het recht van de Unie) te beheren.
Stagiairs
Stagiairs zijn personen die een stageovereenkomst met een lid hebben gesloten. Deze stages dragen bij aan het Europese (beroeps)onderwijs en bevorderen een beter begrip van de werking van de instelling, en kunnen plaatsvinden in de gebouwen van het Parlement of in de lidstaat waar het lid verkozen is.
Nadere informatie vindt u in de Bepalingen betreffende het personeel.